FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Volume 5 Issue Coğrafya Özel Sayısı

Sayı Bilgileri

Cilt/Volume:5 Sayı/ Issue: Coğrafya Özel Sayısı/Geography Special Issue 2021

ss. i - vi

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla) 

Bayram Tuncer & Muzaffer Bakırcı

ss. 1 - 12   |  DOI: 10.29345/futvis.176

Özet

Muğla’nın kültürel yapısını korumuş sakin köyleri içerisinde yer alan mekânlar son 10 yıldır birçok dizi ve sinema filmine konu olmuştur. İlde, geleneksel kırsal mimariyle yapılmış taş evleri, doğal ortam çekicilikleri, sulak alanları ve zengin kültürel miras kaynaklarıyla Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük kırsal mahallesi dizi ve sinema filmleri için doğal platform özelliği taşımaktadır. Araştırmanın temel amacı, Bozüyük kırsal mahallesinde çekilen film ve dizilerin yöre kırsal turizmine etkisini incelemek ve yerel halkın yaklaşımlarını ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma deseninde yürütülmüş, görüşme ve gözlem teknikleri kullanılmıştır. Amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenen katılımcıların çalışma alanı ve çalışma konusu hakkında bilgi sahibi kişiler olmasına özen gösterilmiştir. Bu kapsamda; yerel halk, işletmeciler, kamu/sivil toplum kuruluşu çalışanları ve tur operatörleri görüşme gruplarını oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak, Bozüyük kırsal mahallesinde yerel halk ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş; elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Bozüyük kırsal mahallesinde film ve dizilerin çekildiği kırsal mekânlar turizmde popüler olmuş ve yüzbinlerce ziyaretçiyi kendisine çekmiştir. Bozüyük’te yaşayan yerel halk film ve diziler sayesinde mahallelerinin tanındığını ve gelen turistlerden elde ettikleri gelir sayesinde yaşam standartlarının yükseldiğini belirtmişlerdir. Ayrıca, büyükşehir belediyesi tarafından eski köy evlerinin ve konaklarının restore edildiğini, köylerine büyükşehirlerden göçler olduğunu ve köylerindeki arsa/ev fiyatlarının artış gösterdiğini ifade etmişlerdir. Film ve dizi çekimlerini izlemek ve oyuncuları görmek için gelen ziyaretçiler, sözü edilen kırsal mekânlara ticari hareketlilik getirerek hem yerel halkın hem de esnafın gelir elde etmesini sağlamışlardır. Sonuç itibariyle kırsal alan gelişiminde film ve dizilere bağlı olarak gerçekleşen kırsal turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında,  konuyla ilgili yerel yönetimlerce yapılacak çalışmalarda yerel halkın karar alma sürecine dâhil edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Muğla, Dizi Film, Bozüyük

Balıkesir Kenti’nde Rüzgâr Enerjisi ve Santrallerine Yönelik Tutumlar / Attitudes Towards Wind Energy and Power Plants in Balıkesir City

Ferhat Arslan & Alper Uzun & Emine Akman Direkçi

ss. 13 - 23   |  DOI: 10.29345/futvis.182

Özet

Enerji, günümüz toplumsal hayatının sürekliliği açısından başat bir aktör olmasının yanında enerji santralleri aracılığıyla bulunduğu bölgeyi ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan etkileyebilen çok yönlü bir kavramdır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ihtiyaç duyulan enerjinin fosil yakıtlar ile karşılanmaya çalışılmasının neden olduğu çeşitli sorunlar alternatif enerji kaynağı arayışlarını da beraberinde getirmiştir. Bu arayışlar neticesinde rüzgârın da dâhil olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da artış göstermiştir. Ancak bu kaynakların kullanımının neden olduğu ya da olabileceği sorunlar söz konusu kaynakların geniş bir kitle tarafından desteklenmesi nedeni ile çoğunlukla görmezden gelinmiş ve neticede bazı ülkelerde özellikle rüzgâr enerjisine olan destekte azalmalar gözlenmiştir. Literatürde çoğunlukla teknik konuları ile ele alınan enerji kavramı son yıllarda sosyal kabul boyutları ile de incelenmeye başlamıştır. Bu çalışma Türkiye’de önemli bir enerji kaynağı olmaya aday rüzgâr enerjisi ve santrallerine yönelik tutumları Balıkesir kent merkezi örneğinde incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veri toplamada anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 390 kişi ile yüz yüze uygulanan anket sonucunda rüzgâr enerjisine ve santrallerine yönelik tutumlarda cinsiyet, yaş, meslek, gelir durumu, eğitim durumu, Balıkesir’de yaşam süresi ve yaşanılan yere göre farklılıklar bulunmaya çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr Enerjisi, Rüzgâr Enerji Santralleri, Sosyal Kabul, Balıkesir

Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District  

Emine Kocaman & Lütfi Özav

ss. 25 - 40   |  DOI: 10.29345/futvis.168

Özet

Günümüzde toplum ve insan sağlığı, son derece önem arz etmektedir. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden birisi de gürültü kirliliğidir. Gürültü kirliliğinin ortaya çıkmasında çeşitli etkenler rol oynamıştır. Sanayileşme, nüfus artışı, sosyo-ekonomik özellikler ve eğitim bu etkenlerden bazılarıdır. Bu çalışmada Turgutlu ilçesi halkının gürültü kirliliğine karşı farkındalığının hangi düzeyde olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 561 kişiye anket uygulanmıştır ve çalışmaya katılan kişilerin (273)’ü erkek, (288)’i kadındır. Çalışmaya gönüllü olarak katılan kişilere gürültü kirliliği algısı ve gürültü kirliliği ölçeği uygulanmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde Independent T testi ile Anova testi uygulanmıştır. Normal dağılım göstermeyen boyutlar için Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Turgutlu halkının gürültü kirliliği algısı ve tutumu arasında bulunan ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon testi uygulanmıştır. Uygulanan analizler neticesinde Turgutlu halkının gürültü kirliliği ve tutumu, gürültünün yaşamınızı olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz, gürültüye maruz kalıyor musunuz, gürültü nedeniyle oturduğunuz sokaktan taşınmayı düşündünüz mü, gürültü kirliliği kaynaklı sağlık problemi yaşadınız mı, gürültü nedeniyle yaşadığınız problemler nelerdir soruları ile gürültü kirliliği algısı ölçeği ve tutumu ölçeği uygulanmasının sonucunda bulunan farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu anlamlı farkların hangi gruplar arasında bulunduğunu tespit etmek için ikili gruplarda LSD post hoc testi kullanılmıştır (p<.05).Uygulanan ankette gürültünün insan sağlığına etkisi, gürültü çeşitleri, gürültü kirliliğinin bir çevre kirliliği türü olduğu algısına yönelik bir araştırma amaçlanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada gürültü kirliliğinin etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gürültü Kirliliği, Anket, Turgutlu İlçesi

Tokat Türkülerini Müzik Coğrafyası Merkezli Okumak / Reading Tokat Folk Songs Based on Music Geography

Hüseyin Mertol & Candan Kaymak

ss. 41 - 49   |  DOI: 10.29345/futvis.197

Özet

Kültür Coğrafyasının alt dallarından biri olan müzik coğrafyası mekân ve sesler arasında ki ilişkiye odaklanır. Kültürün birçok öğesinde olduğu gibi müzikte de mekânsal yansımalar mevcuttur. Türk kültür ve geleneğinde köklü ve yaygın bir müzik türü olan türküler bu bağlamda çalışma konusu olarak tespit edilmiştir. Çünkü Türk kültürünü en iyi yansıtan kültür unsurlarından biri türkülerdir. Çalışma evreni olan Tokat yöresi repertuvarında yer alan Hey Onbeşli Onbeşli, Burçak Tarlası, Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme, Dere Geliyor Dere, gibi birçok eser bu gün yurt genelin de tanınmaktadır ve coğrafi kavram içeren birçok eser mevcuttur. Yapılan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden yazılı literatürün taranması ile yürütülmüş olup Tokat yöresi repertuvarında yer alan 167 adet türkü (kırık hava) analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda erserler coğrafyanın yanın çalıma konusu olan fiziki unsurlar, beşeri ekonomik unsurlar ve yer yön adları şeklinde üç başlık altında incelenmiştir. Tokat türkülerinin coğrafya merkezli okunuşu sonucun da tespit edilen kelimeler içinde çok çeşitli fiziki unsurlar yer alsa da yörede bulunan coğrafi unsurların kullanılış sıklığı belirgin bir biçimde gözlenmektedir Yeşilırmak havzasında yer alan ve dağlık bir yapıya sahip olan ilin özellikle dağlarının ve akarsularının belirgin bir biçimde türkülerine yansıdığı görülmüştür. Yer ve yön adlarının kullanılış sayısı ve sıklığı incelendiğinde yakın yer adlarının olan yerleşme ve yapıların uzak olanlara oranla daha fazla kullanılmasının yanı sıra türkülerde bazı yer adlarının eski isimleri ile kullanılması da dikkat çeken bir durumdur. Çalışma kapsamın da ele anlanan üçüncü başlık içerinde yer alan yaylaların birçok özelliği ile türkülere konu olduğu görülmüştür. İncelen eserler ile yöre coğrafyası arasında kuvvetli bir ilişki saptanıştır. Literatürde yer alan benzer çalışmalarla büyük oranda uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır kültürün bir parçası olan kürküler aynı zaman da coğrafi mekânın izlerini de taşımaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Müzik, Türkü, Tokat, Müzik Coğrafyası, Coğrafyanın Türkülere Yansıması

Salihli Şehrinin Mekansal Gelişimi ve Çevresindeki Tarım Arazilerine Etkisi / The Impact of Salihli City on The Spatial Development and Its Agricultural Lands Around

Mehmet Üzülmez

ss. 50 - 63   |  DOI: 10.29345/futvis.144

Özet

Şehirler, varlığını sürdürebilmek için çevrelerindeki doğal ve beşeri kaynaklara sıkı bir şekilde bağlıdır. Şehirlerde yaşayan insan nüfusunun, yaşamını devam ettirebilmesi için gıdaya gereksinim duymaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için de verimli olan tarım arazilerinin var olması gerekmektedir. Araştırma sahası olan Salihli şehri, Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nde yer almaktadır. Kuruluşu 16. yüzyılın başlarına dayanan Salihli şehrinde, yaşayanların sayısı geçmişten beri hızla artmıştır. Nüfusun artmasıyla birlikte şehrin alanı, çevresindeki verimli olan tarım arazileri üzerine doğru büyümüştür. Bu durum ise günümüzde tarım arazileri için sorun oluşturmaya başlamıştır. Söz konusu çalışmada Salihli şehrinin gelişimi, ilçe belediyesinden temin edilen imar planlarının çalışmaya göre düzenlenmesiyle ortaya konmuştur. Şehrin, hangi arazi sınıfları üzerinde geliştiğini takip edebilmek için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı arazi sınıfları kullanılmıştır. Çalışmada haritaların oluşturulmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri programlarından biri olan Arc-Gıs isimli programdan yararlanılmıştır. Sonuç itibariyle Salihli şehri, kurulduğu zamandan beri mekânsal gelişimini sürekli tarım arazileri üzerine sürdürmüştür. Şehrin çevresindeki verimli olan I., II. ve III. sınıf tarım arazilerinin 1283 hektarı, mekânsal gelişim sonucunda yok olmuştur. Şehir, güneyindeki topoğrafya engelinden dolayı gelecekte de gelişimini söz konusu araziler üzerine doğru devam ettireceği tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Salihli, Şehir, Mekânsal Gelişim, Tarım Arazisi