FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 2 Sayı 2 (Haziran 2018)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Obezitenin Dolaşımdaki Galanin ve C-reaktif Protein Düzeyleri Üzerine Etkileri: Kesitsel Çalışma Sonuçları / Influences of Obesity on Circulating Galanin and C-Reactive Protein Concentrations: Results of a Cross-Sectional Study 

Mustafa Calapoğlu & Tuba Çetintürk & Eda Evgen Tülüceoğlu & Ayşe Bülbül & Nilüfer Şahin Calapoğlu & Önder Öztürk & Mustafa Calapoğlu

ss. 1 - 6   |  DOI: 10.29345/futvis.33

Özet

Galanin (GAL), obezitenin yanı sıra lipid ve glukoz anormallikleri gibi yetişkin dönem hastalıklarında rol oynayan, dokuya spesifik olarak ifade edilen bir nöropeptiddir. Bu çalışmanın amacı erişkinlerde galaninin serum düzeylerini ve obezite ile ilişkisini araştırmaktır. Bu kesitsel çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları Merkezi'ne ve Isparta Gülkent Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı’na başvuran 109 kadın ve 152 erkek olmak üzere toplam 261 gönüllü bireyden oluşmaktadır. Vücut kitle indekslerine (VKİ) göre, hastalar dört kategoriye ayrıldı: normal vücut ağırlığı (<24,9 kg/m2), fazla kilolu (25–29,9 kg/m2), obez (30–39,9 kg/m2) ve morbid obez (>40 kg/m2). Bireylere ait plazma numuneleri, ticari olarak temin edilebilen analitik sistemler kullanılarak her bir plazma parametresi için analiz edildi. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, her iki cinsiyette de serum GAL düzeylerinin vücut kitle indeksi (VKİ) ile anlamlı derecede pozitif korelasyonlar gösterdiğini ortaya koymuştur. Morbid obez bireylerde galanin düzeyleri diğer gruplara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Serum GAL düzeyleri aynı zamanda C-reaktif protein (CRP) ile de pozitif korelasyon göstermiştir. Bu çalışma ile CRP ile VKİ arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar, obez olgularda galaninin uygun olmayan plazma konsantrasyonlarının kilo artışının sonucu olabileceğini veya obezitenin patogenezinde yer alan birçok faktörden biri olabileceğini göstermektedir. Obezite, yüksek CRP seviyeleri ile de ilişkilidir. Obezitenin artmış CRP seviyeleri ile pozitif ilişkisi, CRP düzeylerindeki yükselmeleri önlemek için obeziteyi azaltmanın önemini ortaya koymaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Galanin, Obezite, C-reaktif protein, Vücut kitle indeksi

Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions of School Managers About Performance Based Payment

Gökhan Demirhan & Yağmur Sakar

ss. 7 - 21   |  DOI: 10.29345/futvis.34

Özet

Bu araştırmada, performansa dayalı ücretlendirme uygulaması konusunda okul yöneticilerinin görüşlerini tespit ve analiz etmek amaçlanmıştır.  Araştırma tarama modelindedir. Araştırmada 2016 – 2017 eğitim- öğretim yılında Uşak ili Merkez İlçesi’nde görev yapan 66’sı okul müdürü 98’i müdür yardımcısı olmak üzere toplam 164 okul yöneticisinin görüşleri alınmıştır. Araştırma verileri performansa dayalı ücretlendirme konusunda ifadelerin yer aldığı performansa dayalı ücretlendirme uygulamasına yönelik değerlendirme ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma verileri; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Sonra ise verilere t- testi, ANOVA korelasyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda , okul yöneticilerinin performansa dayalı ücretlendirmeye yönelik “katılıyorum” düzeyinde görüş bildirdikleri saptanmıştır. Araştırma verileri demografik, kıdem, hizmet süresi, yöneticilik deneyimi değişkenlerine göre analiz edilmiş ve sonuçlar tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Performans Değerlendirme , Performans Yönetimi , Performansa Dayalı Ücretlendirme

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile İlgili Görüşlerine Minik Tema Programının Etkisinin İncelenmesi / The Investigation of The Effect of The TEMA Kids Programme on The Environmental Views of Pre-School Children

Tuğba Şeker & Nilüfer Gürcan & Betül Arar & Gülcan Alaca

ss. 22 - 31   |  DOI: 10.29345/futvis.37

Özet

Araştırmaya Uşak ili MEB’e bağlı bağımsız bir okul öncesi eğitim kurumuna devam etmekte olan 64-72 aylık çocuklar katılmıştır. Araştırma kapsamında 15 çocuğun Minik Tema eğitim programında yer alan 42 etkinlikten, 25 adet etkinliğe katılımı sağlanmıştır. Araştırmaya katılan çocukların belirlenmesinde çalışma grubunun kolay ulaşılabilirliği göz önünde bulundurulmuştur. Bilindiği gibi, 2010 yılından itibaren uygulanan Minik Tema Eğitim Programı, erken çocukluk eğitimini çevre ile ilgili konuları ele alarak desteklemektedir ve 2013 Okul Öncesi Eğitim Programını temel almaktadır. Eğitim programında toprak, su ve hava ile ilgili konular, ilgili öğretmenlere yönelik bazı temel bilgiler ve 42 etkinlik bulunmaktadır. İlgili öğretmenler 42 etkinlikten en az 21 ini yaş grubuna göre seçerek uygularlar. Araştırmada 42 etkinliğin tamamının uygulanması hedeflenmiştir, 42 etkinlikten 25 etkinliğin uygulanması mümkün olmuştur. Program, beş hafta boyunca her gün uygulanmıştır. Programda değerlendirme boyutunda yer alan sorular programın uygulama öncesinde ve sonrasında çocuklara yöneltilmiştir. Programın değerlendirilmesi amacı ile bilim gözlem defteri ile kayıt tutulması sağlanmıştır. Araştırmanın sonunda, uygulanan Minik Tema programının, çocukların çevre ile ilgili temel kavram bilgisini desteklediği ve çocukların çevre bu etkinliklere istenilen düzeyde katılım gösterdiği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, çevre eğitimi.

Sosyal Medyada Kadın Gözüyle; Taciz / Abuse According to Women's Perspective in Social Media

Adem Karataş

ss. 32 - 38   |  DOI: 10.29345/futvis.40

Özet

İnternet kavramının ortaya çıkmasından sonra yeni bir kavram olarak karşımıza çıkan sosyal medya kavramı toplumun büyük çoğunluğu tarafından uygulanmakta ve ilgi görmektedir. Sosyal medya kullanım oranlarının yüksekliği toplumun birçok kesimi tarafından fark edilmektedir. Sosyal medya kullanımın yoğunlaşması; bireylerin hayatlarındaki sorunları bu yeni ortama da taşımıştır. Normal hayatta görülen zorbalık suçları sosyal medya ile sanal ortama taşınmış ve siber zorbalık olarak karşımıza çıkmıştır. Siber zorbalık kavramının içerisinde taciz olgusu da yer almaktadır. Bu araştırma ile sosyal medya uygulamalarını kullanan kadın lisans öğrencilerinin sosyal medya üzerinden tacize uğrayıp uğramadıkları, hangi sosyal medya uygulaması üzerinden tacize uğradıkları ve sosyal medyada tacizin ortadan kaldırılıp/kaldırılamayacağına dönük görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada bilimsel araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemi ise amacına uygun olarak, benzer demografik özelliklere sahip, benzer sosyal statüdeki sosyal medya kullanıcılarından seçilmiştir; bu açıdan amaçlı örneklem seçimi yapılmıştır. 100 kişi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmaya dahil olan katılımcıların ifadeleri doğrultusunda sonuç olarak; sosyal medyada kadınların taciz edildiği, iki kadından birinin tacize uğradığı, sosyal medyada tacizin çoğunlukla yabancı kişiler tarafından gerçekleştirildiği, tüm sosyal medya uygulamalarında taciz olayına rastlandığı, katılımcıların taciz kavramının bilincinde olduğu ve gerekli güvenlik tedbirlerini aldıkları söylenebilir. Geleneksel medya da böyle sorunlarla karşılaşmayan kadınların bu durum karşısında farklı düşünce ve çözümleri vardır. Ayrıca katılımcıların çoğunluğu sosyal medyada tacizin önlenebileceği yönünde görüş belirtmişlerdir.

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Siber Zorbalık, Taciz

Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’dan Göç ve Göçmen Sorunları / After Kyrgyzstan’s Independence, Migration From Here and Migrants’ Issues

Aziza Ergeshkyzy

ss. 39 - 48   |  DOI: 10.29345/futvis.39

Özet

Tarih boyunca dünyanın her yerinde savaşlar, kıtlık, işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerle insanlar başka şehirler ya da ülkelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle bu siyasal yapı içinde yer alan Kırgızistan, hem siyasal hem de sosyo-ekonomik sorunlar zincirinin ortasında yer aldı. 70 yıldır her şeyin eşit olduğu kabul edilen komünist sistemde yaşayan halk, yeni dönemde büyük belirsizlik ve çaresizlik içinde hayatlarını sürdürme mücadelesi vermeye başladı. Kırgızistan’da komşu veya uzak ülkeler hakkında az çok bilgi sahibi olup oralarda yaşayabileceği umudu taşıyan insanlar, bu yerlere göç ettiler. Başlangıçta para kazanıp dönme umuduyla gidenlerden önemli bir kısmı bulundukları ülkelerde kalıcı olarak yaşayabilme yollarını aramaya yöneldiler. Rusya, Kazakistan, Türkiye gibi başka ülkelere gerçekleşen göçlerle birlikte ortaya pek çok sorun çıkmıştır. Çünkü göç olayı sadece eşyalarını toplayıp gitmekten ibaret bir durum değildir. Ardında ailesini, çocuklarını, ana babasını, yakınlarını bırakıp gitmekten de kaynaklanan birçok sorunu içinde barındırmaktadır. Hatta insanlara gitmek mi yoksa kalmak mı daha zor ikilemini yaşatmaktadır. Yine gittikleri yerlerde yüz yüze geldikleri farklı kültür ve yaşam şartları, bu yerlerde yaşayan çocukların zamanla ortaya çıkan yeni kimlik arayışlarına ilişkin pek çok bilgi ve veri akademik şartlarda değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Göç, Yoksulluk-İşsizlik, Parçalanan Aile, Yeni Kimlik