FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 6 Sayı 1 (Mart 2022)

Sayı Bilgileri

Cilt/Volume:6 Sayı/Issue:1 Bahar/Spring 2022

ss. i - vi

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Sarıçam (Adana) İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası / Human And Economıc Geography of Sarıçam (Adana) District

Cennet Şanlı & Mustafa Kayra Eker

ss. 1 - 19

Özet

Sarıçam ilçesi, Adana ilinin beş merkez ilçesinden birisidir. İlçe 37° kuzey enlemleri ile 35° doğu boylamlarının kesiştiği yerde bulunur. İlçenin sınırları kuzeyde İmamoğlu, güneyde Yüreğir, doğuda Ceyhan, batıda Çukurova ve Karaisalı ilçeleri ile Seyhan ve Çatalan barajlarından oluşmaktadır. Nüfus büyüklüğü bakımından Adana’nın merkez ilçeleri arasında dördüncü sırada olan Sarıçam ilçesi, sahip olduğu 770 km²’lik alanla büyüklük bakımından üçüncü sıradadır. Mart 2008’ de ilçe statüsü verilen Sarıçam ilçesi, hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir ve bu süreç hala devam etmektedir. Bu çalışmada Sarıçam ilçesinin beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nitel araştırma yöntemine göre yürütülen çalışmada literatür taramasına dayanan doküman analizi ve saha çalışmaları yapılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ilçenin beşeri ve ekonomik potansiyeli ortaya konularak, son yıllarda ilçede gözlemlenen hızlı gelişimin olumlu ve olumsuz etkileri tespit edilmiştir. Sarıçam ilçesinin nüfus potansiyeli yüksek ve şehirleşme süreci hızlıdır. İlçenin sahip olduğu ekonomik çeşitlilik, ilçeyi ekonomik anlamda güçlü kılan önemli bir özelliktir. İlçede tarım ve hayvancılık yapıldığı gibi sanayi de gelişmiş durumdadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Coğrafyası, Adana, Sarıçam İlçesi, Beşeri Coğrafya, Ekonomik Coğrafya

Velilerin Veli Toplantılarının Verimliliğine İlişkin Görüşleri / Parents’ Views on the Efficiency of Parent Meetings

Gizem Kobak Ersoy & Mehmet Kaan Demir

ss. 20 - 30

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, veli toplantılarının verimliliğine ilişkin velilerin görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırma nitel araştırma olarak tasarlanmış olup veli toplantıları olgusu üzerine ilkokul velileriyle görüşme yapılmıştır. Araştırmada görüşlerine başvurulan çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Muş ilindeki ilkokullarda çocukları eğitim gören 104 veli oluşturmaktadır. Örneklem grubu amaçlı örnekleme türlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme stratejisi ile belirlenmiştir. Velilerin veli toplantılarından haberdar olma durumları, toplantıların içeriği hakkında bilgi sahibi olma durumları, toplantılara katılma durumları, toplantıların öğrenciye faydalı olma durumları ve yapılan veli toplantıları dışında öğretmenler ile iletişim sağlama durumları hakkında bilgi elde etmeyi amaçlayan araştırmada 104 katılımcının 103’ü okulda düzenlenen veli toplantılarından haberdar olduklarını belirtmiştir. Katılımcıların büyük kısmı veli toplantılarından önce yeterli bilgiye ulaştıklarını belirtmektedir. Katılımcıların büyük kısmı veli toplantılarına sıklıkla katıldıklarını belirtmişlerdir. 31 katılımcı her zaman katıldığını, 14 katılımcı bazen katıldığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan velilerden 82 veli, veli toplantılarını yeterli bulmuştur. 22 veli, veli toplantılarını yeterli bulmamıştır. Araştırma sonuçlarına göre velilerin 101’i veli toplantıları dışında da öğretmenler ile iletişim kurmaktadır. 3 veli ise toplantılar dışında iletişim kurmamaktadır. Araştırmada velilerin 22’si bazen, 79’u sık sık veli toplantıları dışında öğretmenlerle iletişim kurduklarını belirtmişlerdir. Çalışmanın sonunda veli toplantılarının verimliliğinin arttırılması amacına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Veli toplantıları, Veli görüşleri, İlkokul, Sınıf öğretmeni

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi ile İlişkili Gördüğü Kavramlara Yönelik Bir İnceleme / Researching The Concepts That Social Studies Teacher Candidates Find Relevant to The Social Studies Course

Davut Gürel

ss. 31 - 43

Özet

Bu araştırma kapsamında sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgilerle ilişkili gördüğü kavramların belirlenerek sosyal bilgilere yönelik bilişsel yapılarına yönelik çıkarımlarda bulunmak amaçlanmıştır. Durum çalışması deseninde yürütülen bu çalışmada veriler, araştırmacı tarafından sosyal bilgiler dersi ile ilişkili görülen kavramların belirlenmesi amacıyla oluşturulan bağımsız kelime ilişkilendirme testi ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ise bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 111 sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının sınıf düzeylerinin farklılaşmasının sosyal bilgilerle ilişkili görülen kavramlar üzerinde önemli bir belirleyici olmadığı, sosyal bilgilere yönelik yapılan tanımlarda en fazla kullanılan kavramların “birey”, “yurttaşlık” ve “tarih” kavramlarının olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının sosyal bilgilere yönelik yapmış oldukları tanımların, alanyazındaki bilimsel tanımlarla uyumlu olduğu, bu tanımlarda öğretmen adaylarının en fazla yer verdiği sosyal bilim alanlarının ise “tarih” ve “coğrafya” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada, sosyal bilgilerle yakından ilişkili görülen kavramlardan olan demokrasi, haklar, sorumluluk, toplum, birey, adalet, çevre gibi kavramların da sosyal bilgilerin iyi ve sorumlu vatandaşlar yetiştirme amacına uygun olarak ifade edilen kavramlar olduğu ortaya konulmuştur. Sonuçlardan hareketle, lisans eğitiminde sosyal bilgilerin disiplinlerarası yönüne ve diğer sosyal bilim alanlarının sosyal bilgiler eğitimindeki önemine daha fazla vurgu yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Dersi, Öğretmen Adayları, Sosyal Bilgiler Kavramları, Öğretim Programı

Erken Tunç Çağı İçe Dönük Ağız Kenarlı Çanakların Bölgesel Dağılımı: Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Verileri Üzerinden Kısa Bir Değerlendirme / Regional Distribution of Early Bronze Age Bowls with Inverted Rim: A Brief Evaluation on the Uşak Protohistoric Period Survey Data

Mehmet Ali̇ Yılmaz & Hasan Çeli̇k

ss. 44 - 59

Özet

Yaklaşık MÖ 3200/3000 - 2000/1900 yılları arasında Batı Anadolu Bölgesi kültürleri Erken Tunç Çağı (Bundan sonra ETÇ) içinde değerlendirilmektedir. Bir dizi teknolojik gelişim ve yerleşik kültürlerin yaşayış biçimlerindeki dönüşümün tanımlandığı bu dönem arkeolojik olarak en iyi araştırılmış dönemlerden biridir. ETÇ içinde tanımlanan kültür bölgeleri içinde Uşak’ın yeri ve önemi yadsınamaz. Uşak Protohistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi (UPDAP) kapsamında gerçekleştirilen yüzey araştımaları da kültür bölgelerinin sınırlarının belirlenmesine katkı sağlamıştır.

Bu çalışma UPDAP ETÇ çanak çömlekleri içinde içe dönük ağız kenarlı çanakların dağılımını, kullanımını ve teknolojik özelliklerini konu almaktadır. Teknolojik ve morfolojik özellikleriyle tanımlanan çanakların Batı Anadolu’daki diğer kültür bölgeleriyle ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erken Tunç Çağı, Çanak Çömlek, Kültür Bölgeleri, Batı Anadolu, Uşak

Ortaokul Öğretmenlerinin Bağlam Temelli Yaklaşıma İlişkin Görüşleri / Views of Middle School Teachers on Context- Based Approach

Ümit YEL & Turhan ÇETİN

ss. 60 - 75

Özet

Bu çalışmanın amacı, bağlam temelli öğrenme yaklaşımının eğitim- öğretim sürecinde kullanılma durumu, derslerde uygulanabilirliği ve derse etkisi hakkındaki ortaokul öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020- 2021 eğitim- öğretim yılında Malatya'nın Darende ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda görev yapan 11 farklı branştan toplam 22 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler, çalışma grubundaki öğretmenler ile yürütülen yarı-yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmiştir. Görüşmeler yüz yüze formatta yapılmıştır. Görüşme verileri ses kaydı ile toplanmıştır. Görüşmeler genelde 20-35 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler tamamlandıktan sonra ses kaydında yer alan veriler yazıya geçirilmiş ve yazılı nüshası tekrardan katılımcıların onayına sunulmuştur. Elde edilen veriler, objektif şekilde değerlendirilerek içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda ortaokul öğretmenlerinin bağlam temelli öğrenme yaklaşımını tanımlarken çeşitli kavramlara yer verdiği görülmüştür. Bu kavramlar genel olarak bilimsel bilgilerle uyuşmaktadır. Bağlam temelli öğrenme yaklaşımının dersi etkileme durumu hakkında ortaokul öğretmenleri tarafından hem avantajlarına hem de dezavantajlarına yönelik görüşler ileri sürmüşlerdir. Ancak avantajlarına yönelik görüşlerin dezavantajlarına yönelik görüşlere göre oldukça fazla olduğu görülmüştür. Avantajları başlığı altında yer alan kalıcı öğrenme, günlük hayatla bağlantı kurma, bilgiyi nerede kullanacağını bilme ve ilgiyi artırması gibi görüşlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Katılımcı öğretmenlerin büyük bir kısmı bağlam temelli öğrenme yaklaşımını derslerinde rahatlıkla kullanılabileceklerini belirtmişlerdir. Ancak çeşitli zorluklardan dolayı özellikle mevcut sınav sistemine uygun olmaması ve ders sürelerinin kısıtlı olması gibi nedenlerle uygulamaya geçiremediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca bağlam temelli öğrenme yaklaşımı ile öğrencilerin derse katılımının artacağı ve öğrenci öğretmen ilişkisinin gelişeceği görüşleri de elde edilmiştir. Ortaokul öğretmenleriyle yapılan görüşmeler ve alınan yanıtlara dayalı olarak katılımcıların bağlam temelli öğrenme yaklaşımına ilişkin olumlu görüşlere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak gerekli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bağlam temelli yaklaşım, Yaşam temelli yaklaşım, Bağlam temelli öğrenme, Ortaokul öğretmenleri.