FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Cilt 3 Sayı 4 (Aralık 2019)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Okul Öncesi Eğitimde Tekerleme ve Sayışmacaların Kullanımının İncelenmesi / An Investigation of Use of Nursery and Game Rhymes in Preschool Education

Erol Duran & Eda Gülsüm Ukay

ss. 1 - 12   |  DOI: 10.29345/futvis.100

Özet

Bu araştırma, okul öncesi eğitimde tekerleme ve sayışmacaların kullanımının incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: “Okul öncesi eğitim kurumlarının sınıf kitaplıklarında tekerleme ve sayışmaca kitaplarının yer alma durumu nasıldır?”, “Okul öncesi öğretmenlerinin sayışmaca ve tekerlemeleri kullanma durumu nasıldır?”, “Okul öncesi öğretmenlerinin sayışmaca ve tekerlemeleri ile ilgili görüşleri nasıldır?”, “Çocukların Tekerleme ve Sayışmacaya ilişkin farkındalıkları ile ilgili öğretmen görüşleri nasıldır?”, “Çocukların Tekerleme ve Sayışmaca ile ilgili görüşleri nasıldır?” Bu araştırma nitel modelde olup, durum deseni şeklinde tasarlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 741 çocuk ve bu çocukların öğretmeni olan 47 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçim tekniği olarak kolay ulaşabilir örneklem yöntemi seçilmiştir. Veri Toplama Süreci beş aşamadan oluşmaktadır. Görüşme Formunun Hazırlanması, Araştırma İzni Aşaması, Öğretmenlerle Görüşme Aşaması, Öğrencilerle Görüşme Aşaması, Sınıf Kitaplıklarının Taranması Aşaması. Araştırmada yer alan veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde, okul öncesi sınıf ve okul kitaplıklarında sayışmaca içeren kitabın olmadığı, tekerleme içeren kitabın sayısının ise yetersiz düzeyde olduğu; Tekerleme ve sayışmacaları kullanmada öğretmenlerin tercih ettikleri yöntemlere bakıldığında genellikle tekrar yöntemini kullandıkları; Okul öncesi öğretmenlerinin büyük kısmının tekerleme ve sayışmacalara internet üzerinden ulaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğu tekerleme ve sayışmacalar yönüyle kendilerini yetersiz bulduğunu beyan etmiş; hatta bazıları tekerlemelerden ve sayışmacalardan ziyade şarkılara yöneldiklerini belirtirken, bazıları da tekerlemeler için çok fazla vaktin kalmadığını söylemiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun okul öncesi öğretim programının tekerleme ve sayışmacaları yeterince desteklemediğini ifade etmiştir. Okul öncesi dönem çocuklarının genel olarak birkaç tane tekerleme bildiğine araştırma sonucunda ulaşılmıştır. Araştırmada, çocukların tekerleme ve sayışmacaları en çok annelerinden, daha sonra ise öğretmenlerinden öğrendiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekerlemeler, sayışmacalar, okul öncesinde dil gelişimi

Doğal Alanların Ekoturizm Amaçlı Kırsal Kalkınma Planlamasında Koruma-Kullanımı: Aladağ İlçesi Küp Şelaleleri / Conservation-Use of Natural Areas in Rural Development for Ecotourism Purposes: Küp Waterfall of Adana’s Aladağ District

Tülay Öcal

ss. 13 - 29   |  DOI: 10.29345/futvis.92

Özet

Ülkemiz ortalama yükseltisi fazla olduğu için dağlık sahalardaki sayısız doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi beklemektedir. Güney Toros Dağları arasında yer alan kanyonlar, vadiler, göller, şelaleler gibi doğal güzellikler ekoturizm potansiyeli yüksek mekânlardır. Günümüzde Akdeniz Bölgesi’nde Çukurova’yı çevreleyen Güney Toroslar’daekoturizm potansiyeli yüksek doğa harikası sahalar keşfedilmektedir. Adana Aladağ İlçesi’nde Seyhan Nehri’nin kollarından biri olan Zamantı Çayı’nın üzerinde bulunan Küp Şelaleleri de bunlardan biridir. Küp Şelaleleri, Zamantı Çayı üzerinde HES Projesinin yapılmaya başlamasıyla suların çekilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Şelaleler, Seyhan Nehri’nin en büyük kollarından biri olan Zamantı Çayı üzerindedir. İsmini de 1 km batısında yer alan Küp Mahallesi’nden almaktadır. Küp Şelaleleri Adana’ya 130 km ve Aladağ ilçesine 45 km uzaklıktadır. Şelalelerin yakın çevresinde kalın ve saflık derecesi yüksek Jura-Kretase neritik kireçtaşları ile Üst Kretaseofiyolitikmelanjyüzlek vermektedir. Ayrıca bol gözenekli ve bitki kalıntıları içeren tam pekleşmemiş, soğuk ve ılık su kaynakları çevresinde tufa oluşumları da yer almaktadır. Şelalelerin deniz seviyesinden yüksekliği 420 m olup, yükseklikleri 2 ile 4 m arasında değişmekte ve 1,5 km bir kanyon içinde akmaktadır. Burada amaç, Aladağ İlçe sınırları içinde bulunan Küp Şelaleleri’nin ekoturizm potansiyelini ortaya koyarak, turizm potansiyelinin kırsal kalkınmada planlamasına yönelik çalışmalara ışık tutmak ve koruma kullanma dengesi açısından gereken önemin verilmesini sağlamaktır. Bunun için; saha da arazi çalışması esnasında tufa oluşumları incelenmiş, fotoğraf çekimleri yapılmıştır. Aladağ İlçe Belediyesi ve Kaymakamlığıyla görüşmeler yapılarak, Küp Şelaleleri’nin korunması için, bugüne kadar neler yaptıklarını ve bundan sonra neler yapacakları hakkında bilgi alınmıştır. Çalışma sahasının 1/25.000 ölçekli Türkiye Topografya ve MTA’dan alınan 1/100.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritalarından yararlanılarak çalışma sahasının haritaları oluşturulmuştur. Aladağ İlçesi Küp Şelalesi’nin belirlenen doğal miras potansiyelinin sürdürülebilir ekonomik kaynak olarak Küp Şelaleleri’nin kırsal kalkınmada doğa turizm alternatiflerini SWOT analizi ile planlamaya yönelik kararlar geliştirmektir. Bunları yaparken Küp Şelalesi ekosisteminin koruma-kullanma dengesini gözeterek, doğal ortam bozulmalarını en aza indirmektir.

 

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Küp Şelaleleri’nin Ekoturizmi, Koruma-Kullanma

Social Capital and Social Media / Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya

İsmail Acun

ss. 30 - 40   |  DOI: 10.29345/futvis.102

Özet

The aim of the study is to investigate university students’ the level of social capital and the factors affecting their social capital accumulation. University students’ level of social capital (online and offline) is both affected by and happens though social media due to the rapid developments in mobile technologies. The data for this article is drawn from a larger research TUBITAK supported project. The project employed both quantitative and qualitative research methods. Some of the quantitative data was used for this article. There were 2., 3. and 4. grade students of 12 different Turkish state universities located in different parts of Turkey. The total number of the students involved in the study was 2253. The data was gathered by a demographic data collection form and 7 other scales developed for the project mentioned above. The scales were Likert type. Their reliability and dimensions are explained in detail in method section of the study. The data was subjected to stepwise regression analysis. The analysis of the data shows that; the university students’ bonding social capital level is high as expected from a close family relationship is a dominant factor.

 

Anahtar Kelimeler: Social capital, Social media, University students

Students’ Perceptions And Attitudes Towards Functional Foods / Öğrencilerin Fonksiyonel Gıdalara Yönelik Algı ve Tutumları

Nurhan Gümrükçüoğlu & Didem Sarımehmet & Sevilay Hintistan & Bahar Candaş

ss. 42 - 48   |  DOI: 30.12.2019

Özet

Foods that are consumed in the form of food with a daily diet, without a synthetic component, are defined as functional foods, with nutrients that reduce the risk of disease formation with different factors, health and good condition enhancing properties. The aim of this study is to determine the factors that affect the consumption level, knowledge level and consumption of functional foods related to the perceptions of students studying at KTU Health Services Vocational School. A questionnaire consisting of 7 questions was applied to students. The statistical evaluation of the study was done with SPSS 22.0 program. In the analysis, number-percent distribution, t-test and chi-square analyzes were used. P value below 0.05 was evaluated as statistically significant. As a result of the analysis, it was found that students used functional food (56.8%) because they liked the most taste. In the second place, it is seen that it is used in order to be healthy (40.5%) and third (33.2%) to help digestion. The contributions of the findings to the literature and practice were discussed, the limitations of the study were given and suggestions for future research were presented.

 

Anahtar Kelimeler: Student, Functional food, Perception, Healthy food

Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Teachers’ Perceptions to Shared Leadership in Schools And Levels of Organizational Cynicism

Aynur B.Bostancı & Ergün Aksoy

ss. 49 - 59   |  DOI: 10.29345/futvis.104

Özet

Okullarda uygulanan paylaşılan liderlik uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evreni 2018–2019 eğitim öğretim yılında Denizli ilindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Denizli ilindeki toplam 5865 öğretmen araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Denizli ilinde görev yapan 407 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “Paylaşılan Liderlik Algısı Ölçeği” ve “Öğretmenlere yönelik Örgütsel Sinizm Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilere hangi tür analizlerin yapılması gerektiğini tespit etmek için araştırma değişkenlerine yönelik çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmıştır. Elde edilen değerlere bakılarak verilerin normal dağıldığı görüldüğünden analizlerde t-Testi, ANOVA ve Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyonu ve Çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde belirtilebilmektedir. Araştırmaya göre öğretmenlerin okullarda paylaşılan liderlik uygulamalarına yönelik algı düzeylerini yüksektir. Araştırmada okullarda paylaşılan liderliğin uygulanma durumuna yönelik öğretmen algılarının cinsiyet ve aynı okulda çalışma sürelerine göre benzer olduğu görülmüştür. Yine araştırmada öğretmenlerin mesleki kıdem, okuldaki öğretmen sayısı ve çalışılan okul düzeyi değişkenine göre ise paylaşılan liderliğin bazı boyutlarının uygulanma dizeylerine yönelik öğretmen algıları arasında anlamlı bir farklılıklar bulunmuştur. Araştırmanın diğer değişkenine ilişkin sonuçlarına göre de öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri düşüktür. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine, çalıştıkları okuldaki öğretmen sayısına ve çalıştıkları okul düzeylerine göre örgütsel sinizm düzeyleri farklılaşmaktadır. Mesleki kıdem ve aynı okulda çalışma süresi değişkenine göre ise öğretmenlerin sinizm düzeylerinin farklılaşmamaktadır. Yine öğretmenlerin okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarına ilişkin algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada son olarak okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarının öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini tüm okul düzeylerinde anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Okullarda paylaşılan liderlik uygulamalarındaki artış, öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri azalmaya yol açmaktadır.Bu nedenle okul yöneticilerinin bu konuda farkındalık oluşturması için eğitime alınmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Paylaşılan liderlik, örgütsel sinizm; sinizm; görevlerin birlikte tamamlanması; okul liderliği; olumsuz tutum