FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2023, Cil. 7(1) 69-88

Ortaokul Kaynaştırma Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Aktif Kelime Servetinin Belirlenmesi (Kütahya/Gediz Örneği)/Determining The Active Word Wealth in The Writen Expression of Secondary School Inclusion Students (Kutahya/Gediz Example)

Hakan Ince & Musa Çi̇fci̇


Benzer Makaleler
Müze ve Tarihi Mekan Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekan Algılarına Etkisi Bir Eylem Araştırması / The Effects of Activities of the Museum and Historic Places on the 7th Grade Students’ Perceptions about the Museum and Historic Places 

Servet Üztemur & Erkan Dinç & İsmail Acun
Cilt 1 Sayı 1

Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education

Erol Duran & Ertuğrul Ercan
Cilt 2 Sayı 1

Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned? 

Yusuf İnel & Emrah Urhan
Cilt 2 Sayı 1

Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) Geliştirilmesi / Development of the Attitude Scale for Coding Education (ASCE) 

Umut Karaman & Sevil Büyükalan Filiz
Cilt 3 Sayı 2

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Word Qualifıcatıon of The Secondary School Students Learning Turkish As A Foreıgn Language

Selcen Çifçi & Ceren Sağcan
Cilt 4 Sayı 3

Zihinsel Yetersizliği ve Öğrenme Güçlüğü Tanılı Ortaokul Öğrencilerinin Fen Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi / Determining of Problems and Solution Suggestions for Secondary School Students Diagnosed with Intellectual Disability and Learning Disabilities in Science Education

Mustafa Zafer Balbağ &Songül Uçar
Cilt 5 Sayı 5

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sanat ve Yaratıcılık Hakkındaki Görüşleri / The Views of Preschool Teachers About Art and Creativity

Tuğba Şeker & Betül Türkmen
Cilt 5 Sayı 5

Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâye Edici Metinlerin Görsellerle Uyumu / Compatibility of Narrative Texts in Turkish Textbooks with Visuals

Mehmet Soyuçok & Musa Çifci
Cilt 5 Sayı 5

Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Teachers’ Perceptions to Shared Leadership in Schools And Levels of Organizational Cynicism

Aynur B.Bostancı & Ergün Aksoy
Cilt 3 Sayı 4

Finansal Tutum Ölçeğinin (FTÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / Development of Financial Attitude Scale (FAS): Validity and Reliability Studies  

Bahadır Kılcan & Şeyma ERGÜR
Cilt 3 Sayı 3