FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2019, Cil. 3(2) 36-47

Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) Geliştirilmesi / Development of the Attitude Scale for Coding Education (ASCE) 

Umut Karaman & Sevil Büyükalan Filiz

ss. 36 - 47   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.80   |  Makale No: fvj.2021.037

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 2  |  İndirilme Sayısı: 362


Özet

Bu çalışmanın temel amacı, ortaokulda yer alan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi içinde yer alan Kodlama eğitimine ilişkin tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırmada bir tarama modeli olan “Betimsel Yöntem” kullanılmıştır. Bu tarama işleminde beşli likert tipi ölçekler yoluyla elde edilmiştir. Geliştirilen 5’li Likert tipi tutum ölçeğinde yer alan ifadelerin beş derece üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Keçiören ilçesinde yer alan 5 ortaokulda okuyan öğrenciler arasından seçkisiz olarak belirlenmiş olan 503 kişi oluşturmuştur. Bu okullarda ölçek uygulaması yapılmadan önce gerekli resmi izinler alınmıştır. Bu öğrencilerden 256’ü kız, 247’si erkektir. 57 maddelik deneme ölçeğine “Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği (KEYTÖ)” adı verilmiştir. 57 madde olarak hazırlanan deneme ölçeği için belirlenen 503 kişilik çalışma grubu büyüklüğü olarak yeterli sayıya ulaşılmıştır. Her bir değişken için yaklaşık 9 yanıtlayıcı (1:9) oranına ulaşılmıştır. Yapılan ön test sonuçlarından elde edilen veriler üzerinde öncelikle SPSS programı kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi(AFA) uygulanmıştır. AFA’dan elde edilen değerlere bakıldığında; KMO katsayısının 0.960 ve Barlett Sphericity testi sonucunun ?2= 13712,012, df= 1596, (p<.00) istatistiksel olarak anlamlı bulunması verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir. Bu yapılan analiz sonucunda 57 maddelik ölçeğin 16 maddesinin çıkarılmasına karar verilmiştir. AFA sonucunda toplam 41 madde için 2 faktörlü yapı için açıklanan varyansın %47,892 olduğu saptanmıştır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.530 ile 0.737 arasında hesaplanmıştır. Kalan 41 madde üzerinde AMOS programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçekten elde edilen ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranının (1938,878/778= 2,492) 2.5’in altında mükemmel düzeyde bir değere sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgu(?2/sd=2,492), veri setinin faktör yapısını desteklediğini göstermektedir. DFA sonucunda elde edilen uyum indeks değerleri incelendiğinde kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdikleri görülmektedir. DFA sonucunda oluşan uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde modelin uyumlu olduğu görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler, KEYTÖ ölçeğinin Ortaokulda Yer Alan Kodlama Eğitimine Yönelik Öğrenci Tutumları’nı ölçmede geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. KEYTÖ 41 madde ve iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Kodlama Eğitimi, Tutum Ölçeği, Eğitim


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Karaman, U. & Filiz, S.B. (2019). Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) Geliştirilmesi / Development of the Attitude Scale for Coding Education (ASCE)  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(2), 36-47. doi: 10.29345/futvis.80

Harvard
Karaman, U. and Filiz, S. (2019). Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) Geliştirilmesi / Development of the Attitude Scale for Coding Education (ASCE)  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(2), pp. 36-47.

Chicago 16th edition
Karaman, Umut and Sevil Buyukalan Filiz (2019). "Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) Geliştirilmesi / Development of the Attitude Scale for Coding Education (ASCE)  ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 3 (2):36-47. doi:10.29345/futvis.80.