FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2019, Cil. 3(2) 36-47

Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin (KEYTÖ) Geliştirilmesi / Development of the Attitude Scale for Coding Education (ASCE) 

Umut Karaman & Sevil Büyükalan Filiz


Benzer Makaleler
Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

Tuğba Şeker & Enes Furkan Çelebi
Cilt 4 Sayı 2

Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi / The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing  

Halit Karatay & Seda Kaya & Gökçen Tekin
Cilt 4 Sayı 3

Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Anne Babaların İyimserlik ve Stresle Başa Çıkma Tutumları / Optimism And Coping With Stress Attitudes Of Parents Who Have Children With Special Needs 

Selahattin Avşaroğlu & Fatma Akçeşme
Cilt 2 Sayı 1

Fabllar ve Değer Eğitimindeki Önemi / The Fables and Importance of Its in Value Education

Erol Duran & Ertuğrul Ercan
Cilt 2 Sayı 1

Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned? 

Yusuf İnel & Emrah Urhan
Cilt 2 Sayı 1

Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions of School Managers About Performance Based Payment

Gökhan Demirhan & Yağmur Sakar
Cilt 2 Sayı 2

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çevre ile İlgili Görüşlerine Minik Tema Programının Etkisinin İncelenmesi / The Investigation of The Effect of The TEMA Kids Programme on The Environmental Views of Pre-School Children

Tuğba Şeker & Nilüfer Gürcan & Betül Arar & Gülcan Alaca
Cilt 2 Sayı 2

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri / Evaluation By Primary School Teachers Candidate of Turkey's Middle East Strategy 

Ali Meydan & Akif Akkuş
Cilt 2 Sayı 3

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi / Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy

Caner Aladağ & Tahsin Tapur & Yasin Duran
Cilt 2 Sayı 3

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye İçin Kelime Belirleme Çalışması: Uşak Üniversitesi Örneği / Word Determination Study For Basic Level In Teaching Turkish As Foreign Language: Uşak University Sample 

Halil Ziya Özcan & Zekerya Batur
Cilt 2 Sayı 4