FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(3) 1-7

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri / Evaluation By Primary School Teachers Candidate of Turkey's Middle East Strategy 

Ali Meydan & Akif Akkuş

ss. 1 - 7   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.42   |  Makale No: fvj.2021.018

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 2  |  İndirilme Sayısı: 380


Özet

Siyasi bir kavram olan Ortadoğu, 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Hindistan ve Çin denizyolunun kısalması ve İngilizlerin, Osmanlı topraklı dışında kalan Arabistan’ın güney kıyılarını işgal etmesiyle yeni hedef belirlenmesi amacıyla bölge ‘Ortadoğu’ olarak adlandırıldı. 1939 yılına kadar dar ve kapalı bir anlam taşıyan Ortadoğu, bundan sonra İngiliz Hükümetinin resmi kaynaklarında kullanılmaya başlandı. Günümüzde coğrafi sınırları Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi ile Hazar Denizi’nin çevrelediği alan olarak tanımlanmaktadır. Ortadoğu’nun asıl stratejik önemi 20. yy. başlarında petrolün bulunması ve öneminin artmasıyla hızlanmıştır. Dünya petrollerinin % 65’inin bu bölgede olması ve varil başına çıkarılma maliyetinin çok düşük olmasının yanı sıra doğal gaz kaynakları bütün dünyanın gözünü bu bölgeye dikmesine neden olmuştur. Bu araştırmada gelecek nesilleri yetiştirmede en önemli görevi icra edecek olan sınıf öğretmeni adaylarının Türkiye’nin Ortadoğu stratejisi ile ilgili görüş ve önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan ve ‘Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği’ dersini almakta olan Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın ölçütleri, öğretmen adaylarının ‘Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği’ dersini almış olmalarıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, konu ile ilgili literatür taranarak kuramsal temel oluşturulmuş ve literatür bilgilerinden yararlanılarak 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Hazırlanan sorular amaç doğrultusunda cevaba ulaşmaya yönelik olup uzman görüşü alınarak tamamlanmıştır. Formdaki sorular öğretmen adaylarının Türkiye’nin Ortadoğu stratejisine yönelik olarak; hedeflenenler, dezavantajlı durumlar, stratejiye dayalı olarak uygulanabilecekler ve gelecek öngörüleri açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni adayları, Ortadoğu, Türkiye’nin Ortadoğu stratejisi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Meydan, A. & Akkus, A. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri / Evaluation By Primary School Teachers Candidate of Turkey's Middle East Strategy  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), 1-7. doi: 10.29345/futvis.42

Harvard
Meydan, A. and Akkus, A. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri / Evaluation By Primary School Teachers Candidate of Turkey's Middle East Strategy  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), pp. 1-7.

Chicago 16th edition
Meydan, Ali and Akif Akkus (2018). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri / Evaluation By Primary School Teachers Candidate of Turkey's Middle East Strategy  ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (3):1-7. doi:10.29345/futvis.42.