FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(3) 17-27

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi / Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy

Caner Aladağ & Tahsin Tapur & Yasin Duran


Benzer Makaleler
Müze ve Tarihi Mekan Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekan Algılarına Etkisi Bir Eylem Araştırması / The Effects of Activities of the Museum and Historic Places on the 7th Grade Students’ Perceptions about the Museum and Historic Places 

Servet Üztemur & Erkan Dinç & İsmail Acun
Cilt 1 Sayı 1

Storm Thorgerson’a Ait Pınk Floyd Albüm Kapak Tasarımlarının Görsel Sanat Akımları Açısından İncelenmesi / Analyses of Pink Floyd Album Cover Desıgned By Storm Thorgerson From The Perspectıve Of Vısual Art Movements 

Tuba Ayyıldız & Mehmet Özkartal
Cilt 2 Sayı 4

Yeni Dini Akımların Orta Asya Gençliği Üzerindeki Etkileri ve Din Eğitiminin Rolü / The Effects Of New Religious Movements On Central Asia’s Youth And The Role Of Religious Education 

Bukatcha Akimjab Kyzy
Cilt 2 Sayı 4

Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses 

İlker Dere & Ayçin Emeksever
Cilt 2 Sayı 4

Antrenörlerin Sergilemiş Olduğu Etik Dışı Davranışların Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi / Evaluation of The Unethical Behaviors of The Coaches According to Athletes 

Çağdaş Caz
Cilt 3 Sayı 1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi / Investigation of Health Percepsiton In Students of Physical Education and Sports School 

Levent Tanyeri
Cilt 3 Sayı 2

Turgutlu İlçesi'nin Gürültü Kirliliği Algısı / The Perception Of Noise Pollution In Turgutlu District  

Emine Kocaman & Lütfi Özav
Cilt 5 Sayı 6

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Meteoroloji Kavramı Hakkındaki Düşünceleri / The Opinions of Geography Teacher Candidates About The Concept of Meteorology

Baştürk Kaya & Adnan Doğan Buldur & Adnan Pınar
Cilt 5 Sayı 5

Amerikalı Askerî Tabip Clyde Sinclair Ford’un Balkan Savaşları’na Dair Sıhhî Gözlemleri / Medical Observations of the American Military Physician Clyde Sinclair Ford on the Balkan Wars

Yunus Emre Tekinsoy
Cilt 5 Sayı 4

Okul İdarecilerinin Okul Rehberlik Servisi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi / Analysis of School Managers' Opinions About the School Guidance Service

Salih Sarışık & Sevilay Sarışık & Çiğdem Özkan
Cilt 5 Sayı 4