FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(5) 13-24

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Meteoroloji Kavramı Hakkındaki Düşünceleri / The Opinions of Geography Teacher Candidates About The Concept of Meteorology

Baştürk Kaya & Adnan Doğan Buldur & Adnan Pınar

pp. 13 - 24   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.192   |  Manu. Number: fvj.2021.046

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 5  |  Number of Download: 108


Abstract

Bu çalışmanın amacı, bilişsel yapıyı ortaya çıkarmada etkili bir yöntem olan kelime ilişkilendirme testi kullanılarak coğrafya öğretmen adaylarının “Meteoroloji” anahtar kavramıyla ilgili düşüncelerini belirlemektir. Veriler coğrafya 5. sınıfta öğrenim gören toplam 40 öğretmen adayından bağımsız kelime ilişkilendirme testi kullanılarak elde edilmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımına göre hazırlanmış olup, elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Veri analizinin geçerliliğini sağlamak için uzman incelemesi yapılmış ve güvenirliğe yönelik uzmanlar arası uyum katsayısı %91 olarak hesaplanmıştır. Kelime ilişkilendirme testi analizi ile coğrafya öğretmen adaylarının “Meteoroloji” anahtar kavramına vermiş oldukları cevap kelimeler kodlanarak kategorilere ayrılmış ve her kategorilerde tekrar eden cevap kelimelerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen verilerden toplam 7 kategori oluşturulmuştur. Kategorilere ayrılan cevap kelimelerin frekans ve yüzde oranları incelendiğinde öğretmen adaylarının sırasıyla “Meteorolojik Olaylar (Hava Olayları)”, “Meteorolojinin Dalları ve Görevleri”, “Meteorolojinin Yararlandığı Bilim Dalları”, “Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler”, “Atmosferin Yapısı ve Tabakaları”, “Hava Kütleleri ve Cepheler” ve “Meteorolojide Kullanılan Alet ve Cihazlar” şeklinde isimlendirilmiş olan kategorilerdeki cevap kelimeler üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Böylece öğretmen adaylarının Meteoroloji anahtar kavramıyla ilgili bilişsel yapılarını oluşturan kavramsal çerçevenin ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Bu sonuçlara göre, öğretmen adaylarının meteoroloji anahtar kavramıyla ilgili akademik düzeyde geçerli ilişkilendirme yaptıkları görülmektedir.

 

Keywords: Coğrafya, Meteoroloji, Bilişsel Yapı, Kelime İlişkilendirme Testi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kaya, B., Buldur, A.D. & Pinar, A. (2021). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Meteoroloji Kavramı Hakkındaki Düşünceleri / The Opinions of Geography Teacher Candidates About The Concept of Meteorology . Future Visions Journal, 5(5), 13-24. doi: 10.29345/futvis.192

Harvard
Kaya, B., Buldur, A. and Pinar, A. (2021). Coğrafya Öğretmen Adaylarının Meteoroloji Kavramı Hakkındaki Düşünceleri / The Opinions of Geography Teacher Candidates About The Concept of Meteorology . Future Visions Journal, 5(5), pp. 13-24.

Chicago 16th edition
Kaya, Basturk, Adnan Dogan Buldur and Adnan Pinar (2021). "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Meteoroloji Kavramı Hakkındaki Düşünceleri / The Opinions of Geography Teacher Candidates About The Concept of Meteorology ". Future Visions Journal 5 (5):13-24. doi:10.29345/futvis.192.