FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2019, Cil. 3(2) 23-28

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi / Investigation of Health Percepsiton In Students of Physical Education and Sports School 

Levent Tanyeri

ss. 23 - 28   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.75   |  Makale No: fvj.2021.035

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 5  |  İndirilme Sayısı: 404


Özet

Çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde sağlık algısının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda mevcut çalışmaya, 118’i erkek-119’u kadın olmak üzere toplam 237 üniversite öğrencisi katılım göstermiştir. Çalışmada, Diamond ve ark., (2007) tarafından geliştirilen, Kadıoğlu ve Yıldız (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sağlık Algısı Ölçeği” ile araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel değerler verilmiş, bağımsız gruplar için t-testi kullanılmış ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. ANOVA’da oluşan farklılık ise Tukey çoklu karşılaştırma testi ile sınanmıştır. Çalışma sonucunda, cinsiyet değişkeninin sağlık algısı üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bölüm değişkenin de sağlık algısı üzerinde anlamlı farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Ancak, beslenme uyku düzenine dikkat etmenin sağlık algısı üzerinde manidar farklılık yarattığı tespit edilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Sağlık Algısı, Beden Eğitimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Tanyeri, L. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi / Investigation of Health Percepsiton In Students of Physical Education and Sports School  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(2), 23-28. doi: 10.29345/futvis.75

Harvard
Tanyeri, L. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi / Investigation of Health Percepsiton In Students of Physical Education and Sports School  . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(2), pp. 23-28.

Chicago 16th edition
Tanyeri, Levent (2019). "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi / Investigation of Health Percepsiton In Students of Physical Education and Sports School  ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 3 (2):23-28. doi:10.29345/futvis.75.