FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(3) 1-12

2018 Türkçe Öğretim Programı Kazanımlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Açısından İncelenmesi / Turkish Teaching Program 2018 Investigation For The Purpose Of Qualifications Framework For Turkey

Mehmet Soyuçok & Zekerya Batur


Benzer Makaleler
Ortaokul Öğrencilerinin Kalıp Sözleri Tanıma Düzeyleri (Manisa Örneği)

Musa ÇİFCİ & Şükrü ÖZEN
Cilt 4 Sayı 2

Erken Çocukluk Dönemi Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.

Tuğba Şeker & Enes Furkan Çelebi
Cilt 4 Sayı 2

Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi / The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing  

Halit Karatay & Seda Kaya & Gökçen Tekin
Cilt 4 Sayı 3

Çağatay Türkçesi: Hüseyin Baykara ve Ali ŞirNevayi / Chagatay Turkic: Hüseyin Baykara and Ali ŞirNevayi 

Talip Yıldırım
Cilt 1 Sayı 1

Türk Düşünce Sistemindeki İkili Yapının Sosyolojik Yansımaları / The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System

Yusuf Avcı & Muhammet Alperen Akgün
Cilt 2 Sayı 3

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Seviye İçin Kelime Belirleme Çalışması: Uşak Üniversitesi Örneği / Word Determination Study For Basic Level In Teaching Turkish As Foreign Language: Uşak University Sample 

Halil Ziya Özcan & Zekerya Batur
Cilt 2 Sayı 4

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimde Aktif Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi / Improving the Treatment of Active Word in Turkish Teaching as A Foreign Language 

Zekerya Batur & Mine Özçelik
Cilt 3 Sayı 2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi / Investigation of Health Percepsiton In Students of Physical Education and Sports School 

Levent Tanyeri
Cilt 3 Sayı 2

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Ortaokul Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma / A Study on The Word Qualifıcatıon of The Secondary School Students Learning Turkish As A Foreıgn Language

Selcen Çifçi & Ceren Sağcan
Cilt 4 Sayı 3

Pandemi Sürecinde Google Classroom Uzaktan Eğitim Sisteminin Entegrasyonu ve Öğrenci Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi / The Integration of Google Classroom Distance Education System and Investigation of Student Satisfaction Levels in Pandemic Process

Erdi Okan Yılmaz
Cilt 4 Sayı 3