FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2020, Cil. 4(4) 62-75

Babadağ (Fethiye) Çevresinde Doğal Ortam ve İnsan İlişkileri / Natural Environment and Human Relations around Babadağ (Fethiye)

Süleyman Tombak & Lütfi Özav


Benzer Makaleler
Normanlar ve Selçuklular Arasında Bizans (1071-1081)

Gaye Yavuzcan
Cilt 4 Sayı 2

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri / Evaluation By Primary School Teachers Candidate of Turkey's Middle East Strategy 

Ali Meydan & Akif Akkuş
Cilt 2 Sayı 3

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Güneş Enerjisi Konusundaki Algılarının Belirlenmesi / Determining The Perceptions of Geography Teacher Candidates About Solar Energy

Caner Aladağ & Tahsin Tapur & Yasin Duran
Cilt 2 Sayı 3

Coğrafi, Zirai ve İktisadi Açıdan Türkiye’de Badem / Almond in Turkey in Terms of Geographical, Agricultural and Financial

Güven Şahin
Cilt 4 Sayı 4

Film ve Dizilerin Kırsal Turizm Üzerine Etkisi: Bozüyük (Yatağan/Muğla) Kırsal Mahallesi Örneği / Effects of Movies and TV Series on Rural Tourism: The Case of Bozüyük Rural Neighborhood (Yatağan/Muğla) 

Bayram Tuncer & Muzaffer Bakırcı
Cilt 5 Sayı 6

Tokat Türkülerini Müzik Coğrafyası Merkezli Okumak / Reading Tokat Folk Songs Based on Music Geography

Hüseyin Mertol & Candan Kaymak
Cilt 5 Sayı 6

Coğrafya Öğretmen Adaylarının Meteoroloji Kavramı Hakkındaki Düşünceleri / The Opinions of Geography Teacher Candidates About The Concept of Meteorology

Baştürk Kaya & Adnan Doğan Buldur & Adnan Pınar
Cilt 5 Sayı 5

Amerikalı Askerî Tabip Clyde Sinclair Ford’un Balkan Savaşları’na Dair Sıhhî Gözlemleri / Medical Observations of the American Military Physician Clyde Sinclair Ford on the Balkan Wars

Yunus Emre Tekinsoy
Cilt 5 Sayı 4

Besni Şehri’nin Mekansal Gelişimi ve Başlıca Sorunlar / Spatial Development of Besni City and Main Problems

Mülayim Altuntaş & Üzeyir Yasak
Cilt 5 Sayı 4

Anadolu’da “Yunus Emre” İsimli Mekân Adları / Place Names Named “Yunus Emre” in Anatolia

Hasan Kara & İbrahim Gökburun
Cilt 5 Sayı 3