FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Gelecek Vizyonlar Dergisi 2017, Cil. 1(1) 9-20

Müze ve Tarihi Mekan Uygulamalarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Müze ve Tarihi Mekan Algılarına Etkisi Bir Eylem Araştırması / The Effects of Activities of the Museum and Historic Places on the 7th Grade Students’ Perceptions about the Museum and Historic Places 

Servet Üztemur & Erkan Dinç & İsmail Acun


Benzer Makaleler
Cornell Tekniğinin Metin Özetlemeye Etkisi / The Effect of Cornell Technique on Text Summarizing  

Halit Karatay & Seda Kaya & Gökçen Tekin
Cilt 4 Sayı 3

Model Analizi Etkinliği: Ortaokul Öğrencileri Hangi Değerleri, Kimden Öğreniyor? / Model Analysis Event: What Values in Middle School Students, Who Learned? 

Yusuf İnel & Emrah Urhan
Cilt 2 Sayı 1

Hayat Bilgisi Derslerinde Sözlü Tarihle Kültürel Mirasın Öğretimi / The teaching of Cultural Heritage with Oral History in Life Studies Courses 

İlker Dere & Ayçin Emeksever
Cilt 2 Sayı 4

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimde Aktif Kelime Hazinesinin Geliştirilmesi / Improving the Treatment of Active Word in Turkish Teaching as A Foreign Language 

Zekerya Batur & Mine Özçelik
Cilt 3 Sayı 2

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmeye İlişkin Motivasyonlarının İncelenmesi / Examining the Motivation of Social Studies Teacher Candidates for Teaching  

Ayşegül Çelik & Uğur Gezer
Cilt 4 Sayı 1

Ortaöğretim Öğrencilerinin Harita Beceri Düzeylerine Yönelik Bir Eylem Araştırması: Kulu Örneği / An Action Research on Map Reading Skill Levels of Secondary School Students: A Kulu Sample

Cennet Şanlı & Zeynep Fesliyen & Adnan Pınar
Cilt 3 Sayı 3

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi ile İlişkili Gördüğü Kavramlara Yönelik Bir İnceleme / Researching The Concepts That Social Studies Teacher Candidates Find Relevant to The Social Studies Course

Davut Gürel
Cilt 6 Sayı 1

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

Ummuhan Akkeyik &Yusuf İnel
Cilt 6 Sayı 3