FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2023, Cil. 7(2) 36-50

Kültür Coğrafyası Açısından Besin Saklama Aktarımına Bir Örnek: Erbaa Salamura Yaprağı/An Example of Nutritional Storage Transfer in Terms of Cultural Geography: Erbaa Brine Leaf

Hüseyin Melih Özdemir, Gülnaz Ay & Hüseyin Mertol

ss. 36 - 50   |  Makale No: MANU-2211-06-0004.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2023  |   Okunma Sayısı: 81  |  İndirilme Sayısı: 282


Özet

Bağcılık eski çağlardan günümüze kadar varlığını devam ettirmiş en temel tarımsal faaliyet kollarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar çok eski dönemlerden beri ürünlerini uzun süre saklama yöntemlerini aramış veya geliştirmişlerdir. Bilhassa mevsiminde elde edilen tarım ürünlerinin, mevsimi dışında da tüketimini yapabilmek için çeşitli saklama yöntemleri geliştirilmiştir. Günümüzde hâlen bu yöntemler kullanılmaya devam etmektedir. Salamura saklama tekniği bunlardan birisidir. Türkiye’de bağlardan hem üzüm hem de salamura yaprağı üretimi yapılmaktadır. Eskiden bağlarda üretilen üzümler sofralık ve şıralık olarak değerlendirilmekteydi. Son yıllarda ise asma yaprağı önemli bir gelir kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tokat ili ülkemizin en önemli bağcılık alanlarından birisidir. Coğrafi şartların uygunluğu ve üreticinin ürünü iyi tanıyor olması üretimin bu sahada yoğunlaşmasını sağlamıştır. Tokat ilinde salamura asma yaprağı üretiminin en fazla olduğu yer Erbaa ilçesidir. Erbaa ilçesi bağlarında Narince üzüm çeşidine ait üzüm yaprağı üretimi hâkimdir. Erbaa Narince Bağ Yaprağı 2017 yılında coğrafi işaret almıştır. Bu çalışmada,  Erbaa yöresindeki, Narince bağ yaprağı üretimindeki tarımsal faaliyetler ve yöreye has geleneksel ev tipi salamura saklama yöntemleri araştırılmıştır. Araştırmada ürünün coğrafi işaret almasını sağlayan unsurlar, üretim esnasında karşılaşılan zorluklar ve geleneksel salamura yönteminin kültürel aktarımının nasıl olduğuna dair bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür taramasından sonra bağcılık yapan çiftçiler ve tarım işçileriyle görüşmeler yapılarak bir kültür aktarımı olarak gelecek nesillere nasıl aktarılacağına dair görüş ve öneriler alınarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve bu görüşme formlarından elde edilen bulgular kod ve temalara ayrılarak analiz edilmiştir. Bir besin saklama aktarımı olarak Erbaa salamura yaprağının nesilden nesile aktarılmasına devam edildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaret, Erbaa, Geleneksel Üretim, Narince, Salamura Bağ Yaprağı


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ozdemir, H.M., Ay, G. & Mertol, H. (2023). Kültür Coğrafyası Açısından Besin Saklama Aktarımına Bir Örnek: Erbaa Salamura Yaprağı/An Example of Nutritional Storage Transfer in Terms of Cultural Geography: Erbaa Brine Leaf . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(2), 36-50.

Harvard
Ozdemir, H., Ay, G. and Mertol, H. (2023). Kültür Coğrafyası Açısından Besin Saklama Aktarımına Bir Örnek: Erbaa Salamura Yaprağı/An Example of Nutritional Storage Transfer in Terms of Cultural Geography: Erbaa Brine Leaf . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 7(2), pp. 36-50.

Chicago 16th edition
Ozdemir, Huseyin Melih, Gulnaz Ay and Huseyin Mertol (2023). "Kültür Coğrafyası Açısından Besin Saklama Aktarımına Bir Örnek: Erbaa Salamura Yaprağı/An Example of Nutritional Storage Transfer in Terms of Cultural Geography: Erbaa Brine Leaf ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 7 (2):36-50.