FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(2) 79-87

Termination of the Publishing Contract for Personal Reasons / Yayım Sözleşmesinin Kişisel Nedenlerle Sona Ermesi

Hüseyin Kağan Zengin

ss. 79 - 87   |  Makale No: MANU-2112-25-0001.R1

Yayın tarihi: Haziran 30, 2022  |   Okunma Sayısı: 38  |  İndirilme Sayısı: 379


Özet

A publishing contract is a contract regarding the transfer of the right to publish an intellectual and artistic work. Personal characteristics of the parties to the contract have a special importance, since this contract is a continuous performance contract for work and services. The parties to the contract are the publisher and the owner or successor of the intellectual and artistic work. One party to the contract is the owner or successor (executor, devisees, heirs, and literary assigns)  of the intellectual and artistic work. Publisher, on the other hand, is a natural or legal person who takes on the responsibilities required by the publishing activity. While the publisher undertakes the duplication and dissemination of the work, the owner undertakes the transfer of the right to have the work published and the delivery of the work. The subject of the contract is the idea and the work of art. An idea and a work of art embody the characteristics of its owner. For these reasons, the possibility of termination of the contract arises, especially due to the personality of the intellectual and artistic work owner. In our article, taking into account the amendments made with the Turkish Code of Obligations numbered 6098, the issue of termination of the publication contract due to personal reasons will be examined. The explanations of the new concepts used in the law will be explained to the extent that they are related to our subject. Comparison of the old Code of Obligations and the Turkish Code of Obligations No. 6098 will guide our work. First of all, the parties to the contract and the stage of establishment of the contract will be explained. Afterwards, the special reasons for termination of the contract will be mentioned. Last section, the reasons for the termination of the publication contract due to the personality of the parties will be stated. As a rule, the death of the owner, the loss of the ability to complete the intellectual and artistic work, or the inability to complete the work without his own fault, causes the termination of the contract due to personal reasons. However, if it is possible to maintain the contract partially or completely according to equity, the judge may decide to continue the contract. The bankruptcy of the publisher may also result in the termination of the contract for personal reasons. If the publisher provides assurance, the contractual relationship continues.

Anahtar Kelimeler: Publishing contract, Termination of the publishing contract, Right of distribution, The contract


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Zengin, H.K. (2022). Termination of the Publishing Contract for Personal Reasons / Yayım Sözleşmesinin Kişisel Nedenlerle Sona Ermesi . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(2), 79-87.

Harvard
Zengin, H. (2022). Termination of the Publishing Contract for Personal Reasons / Yayım Sözleşmesinin Kişisel Nedenlerle Sona Ermesi . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(2), pp. 79-87.

Chicago 16th edition
Zengin, Huseyin Kagan (2022). "Termination of the Publishing Contract for Personal Reasons / Yayım Sözleşmesinin Kişisel Nedenlerle Sona Ermesi ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (2):79-87.

Kaynakça

  Ateş, M. (2012). Fikrî Hukukta Eser Sahipliği. Adalet Yayınevi.

  Ayiter, N. (1981). Hukukta Fikir Ve Sanat Ürünleri (En Son Değişikliklerle). Sevinç Matbaası.

  Bak, B. (2012). 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “yayın sözleşmesine” ilişkin getirdiği yenilikler ve bu düzenlemelere yönelik eleştiriler.  TBB Dergisi, 101, 13-30.

  Baygın, C. (2001). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre eser sahibinin hakları ile bağlantılı haklar. AÜEHFD, V(1-4), 297-329.

  Becker, H. (1993). İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi (Çevr. A. Suat DURA). Yargıtay Yayınları No: 24.

  Berki, Ş. (1973). Borçlar Hukuku Özel Hükümler. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları Yayın No: 318.

  Bilge, N. (1971). Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri (3. Baskı). Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları.

  Bozgeyik, H. (2009). Fikir ve sanat eserlerinde hususiyet. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), XXV (3), 169-222.

  Cinoğlu, F. (2010). Eser üzerinde işverenin hak sahipliği [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kadir Has Üniversitesi.

  Demirbaş, A. (2011). Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010. T. Memiş (Ed.), Borçlar kanunu tasarısı çerçevesinde yayım sözleşmesi, XII Levha Yayınları.

  Dinç, M. (2013). Borçlar Kanununda Neler Değişti? (6. Baskı). Seçkin Yayınevi.

  Erdem, A. (2012) Yayım sözleşmesinin sona ermesi. Terazi Hukuk Dergisi, 7(70), 52-59.

  Erel, Ş. N. (2009). Türk Fikir Ve Sanat Hukuku (3. Baskı).  Yetkin Yayınları.

  Eren, F. (2014). Borçlar Hukuku Genel Hükümler (17. Baskı). Yetkin Yayınları.

  Giritlioğlu, N. (1967). Yayın sözleşmesi [Doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1253, Hukuk Fakültesi No: 269. Cezaevi Matbaası.

  Gökyayla K. E. (2000). Telif Hakkı Ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi. Yetkin Yayınevi.

  Gökyayla, K. E. (2016). Yayım sözleşmesinin konusu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Cevdet Yavuz’a Armağan, I, 1133-1148.

  Hatemi, H., Serozan, R. & Arpacı, A. (1992). Borçlar Hukuku Özel Bölüm. Filiz Kitabevi.

  Hirsch, E. (1948). Fikrî Ve Sınaî Haklar. Ankara Ar Basımevi.

  Karahan, P., Suluk, C., Saraç, T. & Nal, T. (2009). Fikrî Mülkiyet Hukukunun Esasları (2. Baskı). Seçkin Yayınevi.

  Kılıçoğlu, A. M. (2021). Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Genişletilmiş 3. Bası). Turhan Kitabevi.

  Memiş, T., Nal, T. & Suluk, C. (2009). Telif Hukukunda Yayın Sözleşmesi Örnekleri. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2009-25.

  Olgaç, P. (1979). Fikir Haklari Ve Yayin Sözleşmeleri. Olgaç Matbaası.

  Olgaç, P. (1976). Kazaî Ve Ilmî Içtihatlarla Borçlar Kanunu Şerhi (Akdin Muhtelif Nevîleri) (Cilt 4). Emel Matbaacılık.

  Öz, T. (2012). Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler Ve Yenilikler (Gözden Geçirilmiş 2. Bası). Vedat Kitapçılık.

  Özdemir, H. (2012). Satış sözleşmesinde yarar ve hasarın intikali. Marmara Üniveritesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı. Cevdet Yavuz’a Armağan. Legal Yayınevi. 355-375.

  Öztan, F. (2008). Fikir Ve Sanat Eserleri Hukuku. Turhan Kitabevi.

  Serim, A. A. (2017). Yayım Sözleşmesinin Hukukî Niteliği ve Tarafların Yükümlülükleri. Legal Yayınevi.

  Serozan, R. (2007). Sözleşmeden Dönme (Gözden Geçirilmiş 2. Baskı).  Vedat Kitapçılık.

  Tekinalp, Ü. (2012). Fikrî Mülkiyet Hukuku (5. Baskı). Vedat Kitapçılık.

  Tunçomağ, K. (1977). Türk Borçlar Hukuku (C. II) Özel borç ilişkileri. Sermet Matbaası.

  Tüysüz, M. (2007). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Fikrî Haklar Üzerindeki Sözleşmeler. Yetkin Yayınları.

  Uygur, T. (2012). 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Şerhi. Seçkin Yayınları.

  Üstün, G. (2005). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri ile Borçlar Kanunu’ndaki neşir mukavelesi arasındaki ilişkiler. Legal Fikrî ve Sınaî Haklar Dergisi, 1(1), 32-76.

  Von Tuhr, A. (1983). Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı C. I-II (Çev: C. Edege). Yargıtay Yayınları No: 15. Olgaç Matbaası.

  Yarsuvat, D. (1984). Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları. Güryay Matbaacılık.

  Yavuz, C., Acar, F. & Özen, B. (2014). Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler (10. Baskı). Beta Yayıncılık.

  Yavuz, N. (2013). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Cilt 2).  Adalet Yayınevi.

  Yenidünya, A. C. (2006). 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu'nda düzenlenen manevi ve mali haklara tecavüz suçları. EÜHFD, X (3-4), 237-272.

  Yılmaz, C. (2007). Türk ve İsviçre Borçlar Kanunlarına göre yayın (neşir) sözleşmesi [Yayınlanmamış Doktora Tezi].  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  Zevkliler, A. & Gökyayla, K. E. (2013). Borçlar Hukuku Özel Borç Ilişkileri (13. Baskı). Turhan Kitabevi.

  Zevkliler, A., Ertaş, Ş., Havutçu, A., Aydoğdu, M. & Cumaalioğlu, E. (2013). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilişkileri). Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi.

  Internet Sources

  www.kazanci.com.tr (Date of access: 15.06.2021)