FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2019, Cil. 3(3) 41-58

Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler İle İncelenmesi / Investigatıon of the Gökpınar Çayı Basin with Geomorphometric Indices

Efe İzmirli & İsmail EGE

ss. 41 - 58   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.   |  Makale No: fvj.2019.009

Yayın tarihi: Eylül 30, 2019  |   Okunma Sayısı: 7  |  İndirilme Sayısı: 380


Özet

Çalışma sahası Denizli ili sınırları içerisinde doğup, Çürüksu Çayı’na dökülen Gökpınar Çayı’nın su toplama havzasını kapsamaktadır. Havza sınırları içerisinde Batı Anadolu horst-graben sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan Denizli ve Çukurköy grabenleri ile Babadağ ve Honaz horstlarının bir bölümü bulunmaktadır. Dolayısıyla saha, tektonik aktivitenin son derece yoğun yaşandığı bir bölgedir. Tektonik hareketler birçok doğal ve beşeri unsurların oluşması, gelişmesi ve şekillenmesinde etkili olmuşlardır. Bu unsurların başında da jeomorfoloji gelmektedir. Geçmişte ve günümüzde meydana gelen tektonik hareketler, bir bölgenin jeomorfolojisi üzerinde önemli izler bırakmaktadır. Son dönemlerde ülkemizde, tektonizmanın jeomorfolojik yapı üzerinde etkisini incelemek amacıyla, kantitatif yöntemler olan jeomorfometrik analizler birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır. Bu çalışmada da Gökpınar Çayı havzasında meydana gelen tektonik hareketler başta olmak üzere diğer yapı ve süreçlerin etkilerini jeomorfometrik indisler kullanarak incelenmektedir. Çalışmada kullanılan jeomorfometrik indisler; hipsometrik eğri – hipsometrik integral (Hi), akarsu uzunluk gradyan indeksi (Sl), vadi taban genişliği ve vadi yükseliği oranı(Vf), dağ önü eğrisellik oranı (Smf)’dır. Çalışmada araştırma sahasının 5 m çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modeli (DEM), jeoloji verisi, aktif fay verisi ile Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarından ArcGIS 10.3 paket programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, tektonizmanın çok aktif, tektonik hareketlerin havzanın jeomorfolojik gelişim ve şekillenmesinde ana etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gökpınar, tektonic, jeomorfometrik indis, jeomorfoloji, havza


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Izmirli, E. & EGE, I. (2019). Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler İle İncelenmesi / Investigatıon of the Gökpınar Çayı Basin with Geomorphometric Indices . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(3), 41-58. doi: 10.29345/futvis.

Harvard
Izmirli, E. and EGE, I. (2019). Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler İle İncelenmesi / Investigatıon of the Gökpınar Çayı Basin with Geomorphometric Indices . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(3), pp. 41-58.

Chicago 16th edition
Izmirli, Efe and Ismail EGE (2019). "Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler İle İncelenmesi / Investigatıon of the Gökpınar Çayı Basin with Geomorphometric Indices ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 3 (3):41-58. doi:10.29345/futvis..