FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2018, Cil. 2(3) 8-15

Bilgilendirici Metinlerde Öyküleştirme Tekniğinin Anlamaya Etkisi / The Effect Of The Narrative Technique On The Comprehension The Informative Texts  

Erol Duran & Betül Sezgin Tufan & Nazmiye Topbaşoğlu

ss. 8 - 15   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.32   |  Makale No: fvj.2021.019

Yayın tarihi: Aralık 03, 2021  |   Okunma Sayısı: 7  |  İndirilme Sayısı: 415


Özet

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metinleri anlamada, öyküleştirme tekniğinin etkisini araştırmaktır. Araştırmanın birinci çalışma grubunu, ilkokul 4. sınıfa devam eden 24 öğrenci oluşturmaktadır. İkinci çalışma grubu ise 20 ilkokul 4. sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubu, kolay ulaşılabilir örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Çalışmada, karma desen yöntemlerinden açıklayıcı sıralı karma desen modeli kullanılmıştır. Araştırmada kullanılmak üzere ilkokul 4. sınıf ders kitaplarından, bu seviyeye uygun çocuk dergileri ve kitaplarından, öğretmen ve alan uzmanlarının önerileri doğrultusunda yedi metin belirlenmiştir. Metinler için ikisi basit üçü derin beş adet anlama sorusu hazırlanmış, her uygulamadan sonra öğrencilere cevaplamaları için verilmiştir. Her uygulama birer hafta ara ile yapılmıştır. İlk iki metin geleneksel yöntem ile yapılmış ve puanların ortalamaları ön test puanları olarak belirlenmiştir. Daha sonra, öyküleştirilmiş iki metinle uygulamaya hazırlık yapılmıştır. Son iki metinle ise, uygulama yapılmış ve öğrencilerin bu iki metinden aldıkları puan ortalamaları son test puanları olarak kabul edilmiştir. Son test puanlarının belirlenmesinden 20 gün sonra kalıcılık testi yapma amacıyla son öyküleştirilmiş metin ile uygulama yapılmıştır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin öyküleştirme tekniğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırmada birinci alt problemi için elde edilen veriler, bağımlı gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Kalıcılık testi için veriler, pearson korelasyon ile analiz edilmiştir. İkinci alt problemi için elde edilen veriler öğrencilerin görüşleri doğrultusunda listelenmiştir. Üçüncü alt problemi için elde edilen veriler ise öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda kategorileştirilmiştir. Öğrencilerin okuduğunu anlama puanlarına ilişkin yapılan eşleştirilmiş t- testinde bilgilendirici metinleri anlamada; geleneksel yöntem uygulama ve öyküleştirme tekniği kullanma arasında okuduğunu anlama açısından anlamlı bir farklılık olduğunu görülmektedir. Çalışma grubunun son test ve kalıcılık testi başarı puanlarına bakıldığında son test ile kalıcılık testi arasında yüksek düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; bilgilendirici metinleri anlamada öyküleştirme tekniğinin öğretim sürecinde kalıcı öğrenmeye katkı sağladığı, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgilendirici metinleri öyküleştirme tekniğine karşı olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Anlama, bilgilendirici metin, öyküleştirme tekniği


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Duran, E., Tufan, B.S. & Topbasoglu, N. (2018). Bilgilendirici Metinlerde Öyküleştirme Tekniğinin Anlamaya Etkisi / The Effect Of The Narrative Technique On The Comprehension The Informative Texts   . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), 8-15. doi: 10.29345/futvis.32

Harvard
Duran, E., Tufan, B. and Topbasoglu, N. (2018). Bilgilendirici Metinlerde Öyküleştirme Tekniğinin Anlamaya Etkisi / The Effect Of The Narrative Technique On The Comprehension The Informative Texts   . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 2(3), pp. 8-15.

Chicago 16th edition
Duran, Erol, Betul Sezgin Tufan and Nazmiye Topbasoglu (2018). "Bilgilendirici Metinlerde Öyküleştirme Tekniğinin Anlamaya Etkisi / The Effect Of The Narrative Technique On The Comprehension The Informative Texts   ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 2 (3):8-15. doi:10.29345/futvis.32.