FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2022, Cil. 6(4) 22-33

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Coğrafya Öğretmenliği Öğretim Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri/Student Opinions for Dokuz Eylül University Postgraduate Geography Teaching Program

Fadi̇me Yakın & Razi̇ye Çakıcıoğlu Oban

ss. 22 - 33   |  Makale No: MANU-2207-23-0005.R1

Yayın tarihi: Aralık 30, 2022  |   Okunma Sayısı: 32  |  İndirilme Sayısı: 291


Özet

Eğitimde verimliliği artırmak, eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve bu faaliyetleri devam ettirebilmek için öğretim programlarına ihtiyaç vardır. Öğretim programlarının öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilmesi için değerlendirilmeleri gerekir. Bu değerlendirmelerin yapılabilmesi için de öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans programında öğrenim gören öğrencilerin pandemi dönemini de kapsayacak şekilde lisansüstü coğrafya öğretim programından beklentilerini ve programın iyileştirilmesine yönelik önerilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden anlık tarama deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi, amaçsal örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma, tez ve ders aşamalarında olan 6 erkek ve 5 kadın katılımcıyla yürütülmüştür. Araştırmanın ölçme aracını, 19 maddeden ve bir açık uçlu sorudan oluşan "Lisansüstü Öğretim Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri Anketi" oluşturmaktadır. Anket soruları hazırlanırken Arabacı ve Akıllı (2013) ile Gömleksiz ve Yıldırım'ın (2013) çalışmalarından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler Excel programında betimsel istatistik yöntemiyle çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin öğretim programına yönelik ilk 5 beklentileri; alan bilgisi, akademik yazma becerisi, uluslararasılaşmaya katkı, akademik çevre ve eleştirel düşünme becerisine katkı sağlaması şeklindedir. Ayrıca öğrencilerin programın iyileştirilmesi ile ilgili önerilerinin ders, eğitim, bilimsel çalışmalar, disiplinler arası çalışmalar ve yabancı dil eğitimi ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin programdan beklenti ve önerileri dikkate alınarak; uygulamalı dersler, farklı ders içerikleri, seçmeli ve zorunlu ders alternatifleri, çalışan öğrenciler için esnek zamanlı ders programı, modern eğitim materyalleri, öğrencilerin alan bilgisi ile yazma ve düşünme becerilerine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar, disiplinler arası çalışmalar ve yabancı dil eğitimi ile ilgili konularda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü eğitim, öğretim programı, öğrenci beklentileri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Yakin, F. & Oban, R.C. (2022). Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Coğrafya Öğretmenliği Öğretim Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri/Student Opinions for Dokuz Eylül University Postgraduate Geography Teaching Program . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(4), 22-33.

Harvard
Yakin, F. and Oban, R. (2022). Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Coğrafya Öğretmenliği Öğretim Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri/Student Opinions for Dokuz Eylül University Postgraduate Geography Teaching Program . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 6(4), pp. 22-33.

Chicago 16th edition
Yakin, Fadi̇me and Razi̇ye Cakicioglu Oban (2022). "Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Coğrafya Öğretmenliği Öğretim Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri/Student Opinions for Dokuz Eylül University Postgraduate Geography Teaching Program ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 6 (4):22-33.