FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Original article | Future Visions Journal 2021, Vol. 5(5) 38-48

Oyun Temelli Öğretimin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Özellikleri” Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi / The Effect of Play-Based Instruction on Primary School 4th Grade Students' Achievement and Attitudes in the Unit of "Properties of Matter"

Selçuk Şentürk & Cüneyit Akar

pp. 38 - 48   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.163   |  Manu. Number: fvj.2021.048

Published online: December 04, 2021  |   Number of Views: 4  |  Number of Download: 107


Abstract

Bu araştırmada, Fen Bilimleri Dersi “Maddenin Özellikleri” ünitesinde oyun temelli öğretimin öğrenci başarısına etkisi ve öğrencilerin öğretim sonrası Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları belirlenmiştir. Çalışmaya, 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı, Manisa ili, Kula ilçesi sınırları içinde yer alan bir devlet İlkokulu 4.sınıfında öğrenim gören 62 öğrenci katılmıştır. Çalışma, ön test - son test ile kontrol gruplu yarı deneysel model olup, veri toplama aracı olarak Maddenin Özellikleri Kavramsal Bilgi Testi ile Fen Bilimleri Dersi Tutum ölçeği kullanılmıştır. (Cronbach Alpha=0.85). Deney grubunda (N:21), araştırmacı tarafından hazırlanan oyun temelli öğrenme tekniği ve oyun kartları konunun öğretimini destekleyici şekilde uygulanmıştır. Kontrol grubunda (N:41) ise müfredatta uygun görülen öğretme yöntemi kullanılarak Fen Bilimleri Öğretim Programı çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrasında elde edilen verilerin normal dağılıma uyması sonucunda, Shapiro-Wilks Testi ile kontrol edilmiştir. Öğrencilerin akademik başarı testi ve tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında İlişkili Örneklemler T Testi, İlişkisiz Örneklemler T Testi, Wilcoxon Testi ve Mann-Whitney U Testi kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Etki büyüklüğü hesaplaması yapılarak grupların başarı düzeyleri karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Maddenin Özellikleri Kavramsal Bilgi Testi son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiştir. Oyun Temelli Öğretimin Maddenin Özellikleri ünitesi üzerindeki öğrenci başarısını arttırdığı ve Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği öngörüsünde bulunulmuştur.

 

Keywords: Oyun Temelli Öğretim, Maddenin Özellikleri, 4.sınıf, Kavram Öğretimi


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Senturk, S. & Akar, C. (2021). Oyun Temelli Öğretimin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Özellikleri” Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi / The Effect of Play-Based Instruction on Primary School 4th Grade Students' Achievement and Attitudes in the Unit of "Properties of Matter" . Future Visions Journal, 5(5), 38-48. doi: 10.29345/futvis.163

Harvard
Senturk, S. and Akar, C. (2021). Oyun Temelli Öğretimin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Özellikleri” Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi / The Effect of Play-Based Instruction on Primary School 4th Grade Students' Achievement and Attitudes in the Unit of "Properties of Matter" . Future Visions Journal, 5(5), pp. 38-48.

Chicago 16th edition
Senturk, Selcuk and Cuneyit Akar (2021). "Oyun Temelli Öğretimin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Özellikleri” Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi / The Effect of Play-Based Instruction on Primary School 4th Grade Students' Achievement and Attitudes in the Unit of "Properties of Matter" ". Future Visions Journal 5 (5):38-48. doi:10.29345/futvis.163.