FVJ   |  e-ISSN: 2602-4225

Orjinal Araştırma Makalesi | Gelecek Vizyonlar Dergisi 2021, Cil. 5(5) 38-48

Oyun Temelli Öğretimin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Özellikleri” Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi / The Effect of Play-Based Instruction on Primary School 4th Grade Students' Achievement and Attitudes in the Unit of "Properties of Matter"

Selçuk Şentürk & Cüneyit Akar

ss. 38 - 48   |  DOI: https://doi.org/10.29345/futvis.163   |  Makale No: fvj.2021.048

Yayın tarihi: Aralık 04, 2021  |   Okunma Sayısı: 39  |  İndirilme Sayısı: 459


Özet

Bu araştırmada, Fen Bilimleri Dersi “Maddenin Özellikleri” ünitesinde oyun temelli öğretimin öğrenci başarısına etkisi ve öğrencilerin öğretim sonrası Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları belirlenmiştir. Çalışmaya, 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı, Manisa ili, Kula ilçesi sınırları içinde yer alan bir devlet İlkokulu 4.sınıfında öğrenim gören 62 öğrenci katılmıştır. Çalışma, ön test - son test ile kontrol gruplu yarı deneysel model olup, veri toplama aracı olarak Maddenin Özellikleri Kavramsal Bilgi Testi ile Fen Bilimleri Dersi Tutum ölçeği kullanılmıştır. (Cronbach Alpha=0.85). Deney grubunda (N:21), araştırmacı tarafından hazırlanan oyun temelli öğrenme tekniği ve oyun kartları konunun öğretimini destekleyici şekilde uygulanmıştır. Kontrol grubunda (N:41) ise müfredatta uygun görülen öğretme yöntemi kullanılarak Fen Bilimleri Öğretim Programı çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrasında elde edilen verilerin normal dağılıma uyması sonucunda, Shapiro-Wilks Testi ile kontrol edilmiştir. Öğrencilerin akademik başarı testi ve tutum ölçeğinden aldıkları puanlar arasında İlişkili Örneklemler T Testi, İlişkisiz Örneklemler T Testi, Wilcoxon Testi ve Mann-Whitney U Testi kullanılarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Etki büyüklüğü hesaplaması yapılarak grupların başarı düzeyleri karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin Maddenin Özellikleri Kavramsal Bilgi Testi son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiştir. Oyun Temelli Öğretimin Maddenin Özellikleri ünitesi üzerindeki öğrenci başarısını arttırdığı ve Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği öngörüsünde bulunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Oyun Temelli Öğretim, Maddenin Özellikleri, 4.sınıf, Kavram Öğretimi


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Senturk, S. & Akar, C. (2021). Oyun Temelli Öğretimin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Özellikleri” Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi / The Effect of Play-Based Instruction on Primary School 4th Grade Students' Achievement and Attitudes in the Unit of "Properties of Matter" . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(5), 38-48. doi: 10.29345/futvis.163

Harvard
Senturk, S. and Akar, C. (2021). Oyun Temelli Öğretimin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Özellikleri” Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi / The Effect of Play-Based Instruction on Primary School 4th Grade Students' Achievement and Attitudes in the Unit of "Properties of Matter" . Gelecek Vizyonlar Dergisi, 5(5), pp. 38-48.

Chicago 16th edition
Senturk, Selcuk and Cuneyit Akar (2021). "Oyun Temelli Öğretimin İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin “Maddenin Özellikleri” Ünitesindeki Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi / The Effect of Play-Based Instruction on Primary School 4th Grade Students' Achievement and Attitudes in the Unit of "Properties of Matter" ". Gelecek Vizyonlar Dergisi 5 (5):38-48. doi:10.29345/futvis.163.