Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler ile İncelenmesi
(Investigation of The Gökpinar Çayı Basin with Geomorphometric Indices )

Yazar : Efe İzmirli  İsmail EGE  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8
Sayfa : 41-57
DOI Number: :
Cite : Efe İzmirli İsmail EGE, (2019). Gökpınar Çayı Havzasının Jeomorfometrik İndisler ile İncelenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 8, p. 41-57. Doi: 10.29345/futvis.81.
1850    1476


Özet

Çalışma sahası Denizli ili sınırları içerisinde doğup, Çürüksu Çayı’na dökülen Gökpınar Çayı’nın su toplama havzasını kapsamaktadır. Havza sınırları içerisinde Batı Anadolu horst-graben sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan Denizli ve Çukurköy grabenleri ile Babadağ ve Honaz horstlarının bir bölümü bulunmaktadır. Dolayısıyla saha, tektonik aktivitenin son derece yoğun yaşandığı bir bölgedir. Tektonik hareketler birçok doğal ve beşeri unsurların oluşması, gelişmesi ve şekillenmesinde etkili olmuşlardır. Bu unsurların başında da jeomorfoloji gelmektedir. Geçmişte ve günümüzde meydana gelen tektonik hareketler, bir bölgenin jeomorfolojisi üzerinde önemli izler bırakmaktadır. Son dönemlerde ülkemizde, tektonizmanın jeomorfolojik yapı üzerinde etkisini incelemek amacıyla, kantitatif yöntemler olan jeomorfometrik analizler birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır. Bu çalışmada da Gökpınar Çayı havzasında meydana gelen tektonik hareketler başta olmak üzere diğer yapı ve süreçlerin etkilerini jeomorfometrik indisler kullanarak incelenmektedir. Çalışmada kullanılan jeomorfometrik indisler; hipsometrik eğri – hipsometrik integral (Hi), akarsu uzunluk gradyan indeksi (Sl), vadi taban genişliği ve vadi yükseliği oranı(Vf), dağ önü eğrisellik oranı (Smf)’dır. Çalışmada araştırma sahasının 5 m çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modeli (DEM), jeoloji verisi, aktif fay verisi ile Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarından ArcGIS 10.3 paket programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, tektonizmanın çok aktif, tektonik hareketlerin havzanın jeomorfolojik gelişim ve şekillenmesinde ana etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Gökpınar, tektonic, jeomorfometrik indis, jeomorfoloji, havza, CBS

Abstract

The study area is located within the boundaries of the province of Denizli, Çürüksu River poured into the water collection basin of the Gökpınar River. Denizli and Çukurköy grabens and Babadağ and Honaz horsts are part of the western Anatolian horst-graben system. Therefore, the site is a region where tectonic activity is extremely intense. Tectonic movements have been effective in the formation, development and shaping of many natural and human elements. Geomorphology is one of these elements. Tectonic movements in the past and nowadays have important implications on the geomorphology of a region. Recently, geomorphometric analyzes which are quantitative methods have been used by many researchers in order to examine the effect of tectonism on geomorphological structure in our country. Geomorphometric indices used in the study; hipsometric curve - hipsometric integral (Hi), stream length gradient index (SL), valley base width and valley elevation ratio (Vf), mountain front curvature ratio (Smf). In the study, 5 m resolution Digital Elevation Model (DEM), geology data, active fault data and ArcGIS 10.3 software from Geographical Information Systems were used. As a result of the study, it was concluded that tectonism is very active and tectonic movements are the main factor in geomorphological development and shaping of the basin.Keywords
Gökpınar, tectonic, geomorphometric indices, geomorphology, basin, GIS.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri