Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin(KEYTÖ) Geliştirilmesi
(Development of the Attitude Scale for Coding Education (ASCE) )

Yazar : Umut Karaman  Sevil Büyükalan Filiz  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 7
Sayfa : 36-47
DOI Number: :
Cite : Umut Karaman Sevil Büyükalan Filiz, (2019). Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği’nin(KEYTÖ) Geliştirilmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 7, p. 36-47. Doi: .
730    1078


Özet

Bu çalışmanın temel amacı, ortaokulda yer alan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi içinde yer alan Kodlama eğitimine ilişkin tutum ölçeği geliştirmektir. Araştırmada bir tarama modeli olan “Betimsel Yöntem” kullanılmıştır. Bu tarama işleminde beşli likert tipi ölçekler yoluyla elde edilmiştir. Geliştirilen 5’li Likert tipi tutum ölçeğinde yer alan ifadelerin beş derece üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Keçiören ilçesinde yer alan 5 ortaokulda okuyan öğrenciler arasından seçkisiz olarak belirlenmiş olan 503 kişi oluşturmuştur. Bu okullarda ölçek uygulaması yapılmadan önce gerekli resmi izinler alınmıştır. Bu öğrencilerden 256’ü kız, 247’si erkektir. 57 maddelik deneme ölçeğine “Kodlama Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği (KEYTÖ)” adı verilmiştir. 57 madde olarak hazırlanan deneme ölçeği için belirlenen 503 kişilik çalışma grubu büyüklüğü olarak yeterli sayıya ulaşılmıştır. Her bir değişken için yaklaşık 9 yanıtlayıcı (1:9) oranına ulaşılmıştır. Yapılan ön test sonuçlarından elde edilen veriler üzerinde öncelikle SPSS programı kullanılarak Açımlayıcı Faktör Analizi(AFA) uygulanmıştır. AFA’dan elde edilen değerlere bakıldığında; KMO katsayısının 0.960 ve Barlett Sphericity testi sonucunun ?2= 13712,012, df= 1596, (p<.00) istatistiksel olarak anlamlı bulunması verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermiştir. Bu yapılan analiz sonucunda 57 maddelik ölçeğin 16 maddesinin çıkarılmasına karar verilmiştir. AFA sonucunda toplam 41 madde için 2 faktörlü yapı için açıklanan varyansın %47,892 olduğu saptanmıştır. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0.530 ile 0.737 arasında hesaplanmıştır. Kalan 41 madde üzerinde AMOS programı kullanılarak Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçekten elde edilen ki-kare değerinin serbestlik derecesine oranının (1938,878/778= 2,492) 2.5’in altında mükemmel düzeyde bir değere sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgu(?2/sd=2,492), veri setinin faktör yapısını desteklediğini göstermektedir. DFA sonucunda elde edilen uyum indeks değerleri incelendiğinde kabul edilebilir düzeyde uyum gösterdikleri görülmektedir. DFA sonucunda oluşan uyum iyiliği indeksleri incelendiğinde modelin uyumlu olduğu görülmektedir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen veriler, KEYTÖ ölçeğinin Ortaokulda Yer Alan Kodlama Eğitimine Yönelik Öğrenci Tutumları’nı ölçmede geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir. KEYTÖ 41 madde ve iki boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır.Anahtar Kelimeler
Kodlama Eğitimi, Tutum Ölçeği, Eğitim

Abstract

The main aim of this study was to develop an attitude scale for Coding education included in the Information Technology and Software course in secondary school. The "Descriptive Method", which is a screening model, was used in the study. In this screening process, five-point Likert-type scales were obtained. The statements in the 5-point Likert-type attitude scale developed were asked to be evaluated over five degrees. 503 individuals, who were randomly selected from among the students studying in 5 secondary schools located in Keçiören district of Ankara province in the 2018-2019 academic year, constituted the study group of the research. The necessary official permissions were obtained before scale application was conducted in these schools. These students consisted of 256 females and 247 males. The 57-item trial scale was called the "Attitude Scale for Coding Education (ASCE)". The size of the study group of 503 individuals determined for the trial scale prepared as 57 items reached a sufficient number. Approximately 9 responder rate (1:9) was reached for each variable. The Exploratory Factor Analysis (EFA) was first applied to the data obtained from the preliminary test results using the SPSS program. When the values obtained from the EFA were examined, the KMO coefficient value of 0.960, Bartlett’s sphericity test result of ?2= 13712.012, df= 1596, and the fact that (p<.00) was found to be statistically significant indicated that the data were suitable for factor analysis. As a result of this analysis, it was decided to remove 16 items of the 57-item scale. As a result of the EFA, the variance explained for the 2-factor structure for a total of 41 items was found to be 47.892%. The factor loads of the scale items were calculated to be between 0.530 and 0.737. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed on the remaining 41 items using the AMOS program. As a result of the analysis performed, it was observed that the ratio of the chi-square value obtained from the scale to the degree of freedom (1938.878/778= 2.492) had an excellent value below 2.5. This result (?2/sd=2.492) indicates that the data set supports the factor structure. When the values of the fit indices obtained as a result of the CFA are examined, it is observed that they have an acceptable level of fit. When the goodness of fit indices obtained as a result of the CFA are examined, it is observed that the model is compatible. The data obtained as a result of the analyses indicate that the ASCE scale is valid and reliable for measuring Students' Attitudes Towards Coding Education in Secondary School. The ASCE consists of 41 items and two dimensions. There is no reversely coded item in the scale.Keywords
Coding training, Attitude Scale, Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri