Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi
(Investigation of Health Percepsiton In Students of Physical Education and Sports School )

Yazar : Levent Tanyeri    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 7
Sayfa : 23-28
DOI Number: :
Cite : Levent Tanyeri , (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Sağlık Algısının İncelenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 7, p. 23-28. Doi: .
510    411


Özet

Çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde sağlık algısının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda mevcut çalışmaya, 118’i erkek-119’u kadın olmak üzere toplam 237 üniversite öğrencisi katılım göstermiştir. Çalışmada, Diamond ve ark., (2007) tarafından geliştirilen, Kadıoğlu ve Yıldız (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sağlık Algısı Ölçeği” ile araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde betimsel değerler verilmiş, bağımsız gruplar için t-testi kullanılmış ve tek yönlü varyans analizi ANOVA kullanılmıştır. ANOVA’da oluşan farklılık ise Tukey çoklu karşılaştırma testi ile sınanmıştır. Çalışma sonucunda, cinsiyet değişkeninin sağlık algısı üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bölüm değişkenin de sağlık algısı üzerinde anlamlı farklılık yaratmadığı tespit edilmiştir. Ancak, beslenme uyku düzenine dikkat etmenin sağlık algısı üzerinde manidar farklılık yarattığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Öğrenci, Sağlık Algısı, Beden Eğitimi

Abstract

The aim of the study is to examine health perception of students in physical education and sports college. For this purpose, a total of 237 university students (118 male and 119 female) participated in the present study. In this study was used Health Perception Scale) which developed by Diamond et al. (2007) and adapted to Turkish by Kadıoğlu and Yıldız (2012) and Personal Information Form ”created by the researcher. Descriptive values were given for the evaluation of the obtained data, t-test was used for independent groups and ANOVA was used for one-way analysis of variance. The difference in ANOVA was tested by Tukey multiple comparison test. As a result of the study, it was concluded that gender variable has no significant effect on health perception. In addition, it was determined that the section variable did not make a significant difference on health perception. However, it has been determined that attention to nutrition sleep patterns has a significant difference on health perception.Keywords
Student, Health Perception, Physical Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:5 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:5 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Martsayısı (Cilt:5, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Haziran sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri