Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel fiziksel aktivitelere katılım engellerinin karşılaştırılması
(Comparison of constraints on participation in recreational physical activity of university students )

Yazar : Mehmet Ali Öztürk    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 6
Sayfa : 12-19
DOI Number: :
Cite : Mehmet Ali Öztürk , (2019). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel fiziksel aktivitelere katılım engellerinin karşılaştırılması . Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 6, p. 12-19. Doi: 10.29345/futvis.68.
528    384


Özet

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinlikler içeren fiziksel aktivitetere katılım engellerinin karşılaştırılması bu çalışmanın amacını oluşturdu. Araştırma 2018-2019 güz yarıyılında Karabük Üniversitesinde okuyan toplam 693 öğrenci (kadın=287, erkek=406) ile gerçekleştirildi. Katılımcıların fiziksel aktivitelere katılım engelleri 28 madde ve 7 alt boyuttan oluşan “Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Ölçeği” ile belirlendi. Araştırmada ölçeğin kullanılabilirliği için iç tuturalık analizi uygulandı ve Cronbach’s Alpha değeri 7 alt boyut için 0,868-0,704, ölçeğin tümü için ise 0,817 olarak tespit edildi. Katılımcıların demografik bilgileri tanımlayıcı ve yüzde frekans analizi ile ölçüldü. İstatistiksel analizler için normallik testi uygulandı ve verilerin normal dağıldığı gözlemlendi. Verilerin normal dağılması sonucunda İkili farklı gurubun karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla gurubun karşılaştırılmasında ise parametrik olan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. ANOVA testi sırasında aynı zamanda homojenlik testi de gerçekleştirildi. ANOVA testi sonucunda oluşan farkın hangi gurup/gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesi için varyansların homojen dağılması nedeniyle Post-hoc TUKEY testi gerçekleştirildi. Araştırma bulgularına göre fakülte öğrencileri ile yüksekokul öğrencileri arasında alanların durumu ve ekonomik alt boyutlarda p<0,05 düzeyinde yüksekokul öğrencileri lehine anlamlı farklılık tespit edildi. Cinsiyet bazında ise erkek öğrenciler lehine alanların durumu alt boyutunda p<0,05 düzeyinde anlamlılık tespit edildi. 3. sınıf öğrencileri ile 1,2 ve 4. Sınıf öğrencileri arasında fiziksel özellikler ve alanların durumu alt boyutlarından aldıkları puanlar karşılaştırıldığında anlamlılık (p<0,05) görüldü. Sonuç olarak öğrencilerin rekreasyonel fiziksel aktivitelere katılım engellerinde tüm alt boyutların etkisi olduğu görülmektedir. Ancak özellikle fakülte öğrencilerinin alanların durumu ve ekonomik nedenlerden, erkeklerin alanların durumundan ve 3. Sınıf öğrencilerinin ise fiziksel özellikler ve alanların durumun yetersizliğinin etkinliklere katılımları için daha fazla engel teşkil ettiği yorumu getirildi.Anahtar Kelimeler
Rekreasyon, Fiziksel aktivite, öğrenci.

Abstract

The purpose of the study was to compare the constraints on participation of university students in physical activities involving recreational activities. The study was conducted with 693 students (female = 287, male = 406) in Karabuk University in the autumn period of 2018-2019. Constraints on participation in physical activities were determined by “Participation to Recreation Activities Scale”. In the study, internal consistency analysis was applied for the scale's usability and Cronbach's Alpha value was determined as 0,868-0,663 for 7 sub-dimensions and 0,817 for the whole scale. Demographic information of the participants was measured by descriptive and percentage frequency analysis. For statistical analysis, normality test was applied and the data were normal distributed. As a result of the normal distribution of the data, the independent sample t-test was used to compare the two groups and the one-way analysis of variance (ANOVA) test was used for the comparison of more than two groups. Homogeneity test was also applied during the ANOVA test. As a result of the ANOVA test, Post-hoc TUKEY test was performed because of the homogeneous distribution of the variances in order to determine which group was caused by the difference. According to the findings of the study, a significant difference was found between the faculty and college students in favor of college students at the level of p <0.05 and the economic status and status of areas. On the basis of gender, the status of the areas in favor of male students was found to be significant at p <0.05 level. When the scores of the students in the 3rd, 1st, 2nd, 4th grades were compared with the physical facilities and the status of the fields, the significance (p <0.05) was observed. As a result, it is seen that all sub-dimensions have an effect on constraints on participation in recreational physical activities of the students. However, especially for the faculty students the status of the field and economic reasons, for men the status of the field and the third class students of physical facilities and areas of inadequacy It was interpreted as more constraints on participation in activities.Keywords
Recreation, physical activity, students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:3 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:3) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Eylül sayısı (Cilt:4, Sayı:3) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri