Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri
(Evaluation By Primary School Teachers Candidate of Turkey's Middle East Strategy )

Yazar : Ali Meydan  Akif Akkuş  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 4
Sayfa : 1-7
DOI Number: :
Cite : Ali Meydan Akif Akkuş, (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 4, p. 1-7. Doi: 10.29345/futvis.42.
897    684


Özet

Siyasi bir kavram olan Ortadoğu, 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Hindistan ve Çin denizyolunun kısalması ve İngilizlerin, Osmanlı topraklı dışında kalan Arabistan’ın güney kıyılarını işgal etmesiyle yeni hedef belirlenmesi amacıyla bölge ‘Ortadoğu’ olarak adlandırıldı. 1939 yılına kadar dar ve kapalı bir anlam taşıyan Ortadoğu, bundan sonra İngiliz Hükümetinin resmi kaynaklarında kullanılmaya başlandı. Günümüzde coğrafi sınırları Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi ile Hazar Denizi’nin çevrelediği alan olarak tanımlanmaktadır. Ortadoğu’nun asıl stratejik önemi 20. yy. başlarında petrolün bulunması ve öneminin artmasıyla hızlanmıştır. Dünya petrollerinin % 65’inin bu bölgede olması ve varil başına çıkarılma maliyetinin çok düşük olmasının yanı sıra doğal gaz kaynakları bütün dünyanın gözünü bu bölgeye dikmesine neden olmuştur. Bu araştırmada gelecek nesilleri yetiştirmede en önemli görevi icra edecek olan sınıf öğretmeni adaylarının Türkiye’nin Ortadoğu stratejisi ile ilgili görüş ve önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan ve ‘Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği’ dersini almakta olan Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın ölçütleri, öğretmen adaylarının ‘Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği’ dersini almış olmalarıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, konu ile ilgili literatür taranarak kuramsal temel oluşturulmuş ve literatür bilgilerinden yararlanılarak 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Hazırlanan sorular amaç doğrultusunda cevaba ulaşmaya yönelik olup uzman görüşü alınarak tamamlanmıştır. Formdaki sorular öğretmen adaylarının Türkiye’nin Ortadoğu stratejisine yönelik olarak; hedeflenenler, dezavantajlı durumlar, stratejiye dayalı olarak uygulanabilecekler ve gelecek öngörüleri açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmeni adayları, Ortadoğu, Türkiye’nin Ortadoğu stratejisi

Abstract

The Middle East is a political concept. With the opening of the Suez Canal in 1869, India and China shortened the sea route. The region is called the 'Middle East' in order to determine the new target by the British occupying the southern shores of Arabia outside the Ottoman lands. Having a narrow and closed meaning until 1939, the Middle East began to be used in official sources of the British Government. Today, geographical boundaries are defined as the area surrounded by the Black Sea, the Eastern Mediterranean, the Red Sea, the Gulf of Basra and the Caspian Sea. The main strategic importance of the Middle East was accelerated in the beginning of the 20th century with the increase in the availability and importance of oil. 65% of the world's oil is in this region and the cost per barrel is very low. Moreover, natural gas resources have caused the whole world's eyes to plant in this region. In this study, we aimed to put forward primary school teachers candidates of Turkey's Middle East strategy with their opinions and suggestions. These are the ones who will perform the most important task in raising future generations. In the study, case study model was used as qualitative research methods. The study group of the researchers was the student candidates who were studying at Nevsehir Haci Bektaş Veli University and Hasan Kalyoncu University in the academic year of 2017-2018. In the study group ‘Turkey Geography and Geopolitics' primary school teaching, which took place in the 2nd grade students take the course. As the sampling method, the sampling method of the objective sampling method is used. In this study, the criteria, teacher candidates ‘Turkey Geography and Geopolitics' is that they have learned their lesson. In this study interview was used as data collection tool. In the first phase of the study, the literature on the subject was searched and a theoretical basis was established and a semi-structured interview form consisting of 4 questions was developed by using the literature knowledge. The prepared questions were answered with the aim of reaching the goal in line with the aim and completed with expert opinion. Questions on the form of teachers as to Turkey's Middle East strategy; objectives, disadvantaged situations, strategies, and future assessments. A descriptive analysis approach was used in the analysis of qualitative data collected in the study. In descriptive analysis, direct citation is frequently given to reflect the views of the individuals interviewed or observed in a striking way.Keywords
Primary School Teachers Candidates, Middle East, Turkey's Middle East strategy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri