Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkçe Öğretim Programlarında İşlevsel Yazma (Ortaokul 1924-2017)
(FUNCTIONAL WRITING IN TURKISH EDUCATION CURRICULUM )

Yazar : Musa Çiftçi  Simge ERGİN  
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :
DOI Number: :
Cite : Musa Çiftçi Simge ERGİN, (). Türkçe Öğretim Programlarında İşlevsel Yazma (Ortaokul 1924-2017). Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), , p. . Doi: .
85    75


Özet
Özet Çalışmanın amacı, işlevsel yazmanın Türkçe öğretim programlarında yer alma durumunu belirleyerek yazmanın pratik ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmaktır. Yazmanın, temel dil becerileri arasında geliştirilmesi en güç beceri olduğu söylenebilir. Bu güçlükleri azaltabilmek, yazma yük ve ihtiyaçlarını doğru belirlemekle mümkün olabilir. Hayatın olağan meşguliyetleri içerisinde en çok ihtiyaç duyulan yazma uygulamalarının güçlendirmesi bu bağlamda yazma öğretiminin amaçlarına ulaşmayı da kolaylaştıracaktır. Ayrıca sık başvurulan yazı türlerinin öğretilmesi dolaylı bir şekilde yazma kaygılarını da azaltabilecektir. İşlevsel yazma ihtiyaçları zaman içerisinde çağın gerektirdiği yazılı iletişim biçimlerine göre değişiklikler göstermektedir. Söz gelimi bu gün için en yaygın iletişim araçları olan sosyal medya yazılarının da yeni bir işlevsel yazma ihtiyacını doğurduğu söylenebilir. Bu nedenle, işlevsel yazmanın uzunca bir tarihsel süreçte hangi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik düzenlemeleri içerdiği bir başka merak konusudur. Uzman görüşlerine göre belirlenen işlevsel yazma kazanımlarından bazıları şunlardır: Dilekçe yazmak, iş başvuru formu doldurmak, öz geçmiş yazmak, e-posta yazmak, senet, makbuz, matbu beyanname doldurmak, tebrik, başsağlığı, teşekkür yazıları yazmak. 1923’ten günümüze işlevsel yazma ihtiyaçlarındaki değişmelerin belirlenebilmesi amacıyla çalışmaya Türkiye’deki bütün Türkçe öğretim programları dâhil edilmiştir. Alanyazında öğretim programlarında işlevsel yazmaya yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmaması, araştırmanın özgün yönünü oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmış, elde edilen dokümanlar, uzman görüşlerine göre belirlenen “işlevsel yazma kazanımları” listesi çerçevesinde analize tabi tutulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Veriler açık kaynaklardan temin edilmiştir. Öğretim programları ifadeleri bakımından (amaç, hedef, davranış, kazanım gibi) farklı kurgulara sahip olduklarından “hedef” ve “işlevsel yazma kazanımları” başlıkları altında sadeleştirilerek analiz edilmiştir. Uzman görüşlerine göre hazırlanan işlevsel kazanım listesine göre değerlendirildiğinde Türkçe öğretim programlarının tamamının işlevsel yazma kazanımlarına yeterince yer vermediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: işlevsel yazma, Türkçe öğretim programları, okuryazarlık

Abstract
FUNCTIONAL WRITING IN TURKISH EDUCATION CURRICULUM The aim of the study is to be organized in a way to respond to the practice of writing to be included in the Turkish curriculums. It might be said that writing is the most difficult skill to develop among the whole basic language skills. It might be possible to reduce these difficulties by correctly determining the writing load and needs. Strengthening the writing practices that are most needed in the usual occupations of life will make it easier to reach the aims of teaching writing in this context. In addition, teaching frequently used writing types may indirectly reduce writing anxiety. Functional writing needs vary over time according to the written communication styles required by the age. For instance, it is obvious that social media articles, which are the most common communication tools today, create a new need for functional writing. It is another matter of curiosity that functional writing includes the arrangements to meet the needs in a long historical process. Some of the functional writing achievements determined according to expert opinions are as follows: Writing a petition, filling out a job application form, writing a resume, writing an e-mail, receipt, printed statement, congratulation letters, condolences, writing appreciation letters. Whole Turkish teaching programs in Turkey were included in the study in order to determine the need for writing functional changes from 1923 to the present. The fact that there are no studies for functional writing in the teaching programs in the literature constitutes the original aspect of the research. Descriptive scanning model was used in the study, and the documents obtained were analyzed within the framework of the list of "functional writing achievements" determined according to expert opinions. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used. Data has been obtained from open sources. Since the teaching programs have different constructs in terms of expressions (such as purpose, goal, behavior, acquisition), they have been simplified and analyzed under the titles of "goal" and "functional writing achievements". When evaluated according to the functional acquisition list prepared according to expert opinions, it is seen that all Turkish teaching programs do not adequately include functional writing outcomes.

Keywords
Key words: functional writing, Turkish education curriculums, literacy

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri