Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Anlamsal Farklılık Ölçeğine Göre Kavram Haritasına Yükledikleri Değerler
(The Values That Pedagogical Formation Students Attributed To The Concept Map According To The Semantic Diferantial Scale )

Yazar : Baştürk Kaya  Adnan Doğan Buldur, Caner Aladağ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 15
Sayfa : 1-11
DOI Number: :
Cite : Baştürk Kaya Adnan Doğan Buldur, Caner Aladağ, (2021). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Anlamsal Farklılık Ölçeğine Göre Kavram Haritasına Yükledikleri Değerler. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 15, p. 1-11. Doi: 10.29345/futvis.169.
246    216


Özet

Bu çalışmanın amacı Osgood semantik farklılık ölçeğindeki duygusal değerlere göre pedagojik formasyon öğrencilerinin kavram haritasıyla ilgili olumlu ve olumsuz tutumlarını incelemektir. Araştırmanın verileri, Osgood, Suci ve Tannenbaum (1957) tarafından geliştirilen ve bu çalışma için düzenlenen semantik farklılık ölçeğinden elde edilmiştir. Ölçek bir uçtan diğerine yedi kategoriden oluşan 7’li Likert tipi bir ölçek niteliğindedir. Araştırmanın örneklemini, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim fakültesinde 2017-2018 güz döneminde pedagojik formasyon eğitimi alan toplam 47 hemşirelik bölümü öğrencisi (43 kız, 4 erkek) oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından olan tarama modeli kullanılmıştır. Veriler betimsel istatistik yöntemiyle analiz edilmiştir. Ölçek iki uçlu yapılandırılmış 18 sıfat çiftinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ,865 olarak bulunmuştur. Verilerin değerlendirilmesi ile öğrencilerin semantik farklılığa göre kavram haritasına yükledikleri değerlerin pozitif (x¯ = 5,48) yönde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin kavram haritasına yönelik semantik tutumlarının olumlu yönde ve algılarının önemli, öğretici, faydalı, etkili, kullanılmalı, gerekli, anlamlı ve kolay şeklinde olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin kavram haritasına sıradan/sıra dışı sıfat çiftinde nötr ve yorucu/yorucu değil sıfat çiftinde ise yorucu sıfatını ağırlıklı olarak işaretleyerek olumsuz değer yükledikleri görülmektedir. Çalışma verileri değerlendirildiğinde genel anlamda öğrencilerin kavram haritasıyla ilgili olumlu yönde semantik tutum sergiledikleri söylenebilir. Kavram haritasına yönelik olumsuz tutumlarının ise çok düşük düzeyde kaldığı elde edilen sonuçlardan anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler 6 kelime veya söz öbeğini geçmeyecek şekilde olmalıdır.Anahtar Kelimeler
Semantik farklılık ölçeği, Kavram Haritası, Pedagojik Formasyon

Abstract

The aim of this study is to examine the positive and negative attitudes of the pedagogical formation students towards the concept map according to the emotional values in the Osgood semantic differential scale. The research data were obtained from the semantic differential scale developed by Osgood, Suci, and Tannenbaum (1957) and arranged for this study. The scale is a 7 point Likert type scale, consisting of seven categories. The sample of the study consists of 47 nursing students (43 girls, 4 boys) who received pedagogical formation training in Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education in the fall term of 2017-2018. Survey model, which is one of the quantitative research approaches, was used in the research. The data were analyzed by descriptive statistical method. The scale consists of 18 adjective pairs structured with two polars. Frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation values were calculated in the analysis of the data. The Cronbach Alpha reliability coefficient of the scale was found as .865. With the evaluation of the data, it was determined that the values that the students attributed to the concept map according to the semantic difference were in a positive (x¯ = 5.48) way. It is seen that students' semantic attitudes towards the concept map are positive and their perceptions are important, instructive, useful, effective, should be used, necessary, meaningful and easy. In addition, it is seen that students attributed negative value to the concept map by marking the adjective pair of Ordinary/Extraordinary mostly as neutral and by marking the adjective pair of tiring/not tiring mostly as tiring. When the study data are evaluated, it can be said that the students generally exhibited a positive semantic attitude about the concept map. It is understood from the results that their negative attitude towards the concept map were very low.Keywords
Semantic differential scale, Concept Map, Pedagogical Formation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri