Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Fıkıhtan Hukuka Dönüşümün Tarihsel Etkisi
(The Historical Effect of the Transformation from Fıqh to Law )

Yazar : Ali Altınbaş  Nihat Tosun  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 14
Sayfa : 47-54
DOI Number: :
Cite : Ali Altınbaş Nihat Tosun, (2020). Fıkıhtan Hukuka Dönüşümün Tarihsel Etkisi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 14, p. 47-54. Doi: .
18    33


Özet

Bu çalışmada, “Fıkıh” kavramının kavramsal gelişim süreci anlatılmıştır. Bu süreç fıkhın, İslam hukuku kavramına dönüşmesi ve ilerleyen süreç içerisinde hukukun alt kavramı veya kaynaklarından biri haline gelmesini kapsamaktadır. Fıkıh kavramının mahiyetindeki değişim, hukuk ve İslam hukuku kavramlarının tanımları yapılarak ve aralarındaki ilişkiye yer verilerek anlatılmıştır. Hicri ikinci asırda ilimlerin tedvin edilmeye başlamasıyla fıkıh ilmide tedvin edilmiş kuralları tespit edilmeye başlanmış ve fıkıh ilminin konusu, mahiyeti ve amacının ortaya koyulduğu fıkhî kitaplar yazılmıştır. Fıkıh ilmindeki bu gelişim hicri dördüncü asrın ortalarında duraklamaya girmiştir. Duraklama dönemi içtihat kapısının kapandığı dönem olmuştur. Hicri 656 yılında Bağdat’ın çöküşü ve Abbasi otoritesinin zayıflaması ile fıkıhta taklit devri başlamıştır. 20. Asra kadar süren taklit döneminde fıkıh, toplumun üzerindeki etkisini de kaybetmeye başlamıştır. Özellikle Osmanlı Devleti padişahı III. Selim döneminde batı tesiriyle getirilen yenilikler, bu yenilikleri takip eden süreçte batı tarzı kurumların ve mekteplerin kurulması batı hayranlığını oluşturmaya başlamıştır. Ortaya çıkan batı hayranlığının etkisiyle Osmanlı sosyal ve siyasal yapısında fıkhın etkisi azalmıştır. Batı ideolojilerinin etkisi artmıştır. Eğitimde medrese ve mektep arasında tarihsel olarak bir seçim de bulunan Müslüman halkın seyrinin mektep yönünde olması, fıkhın, hukukun bir kaynağı olarak ve hukuktan aşağı görülmesi ve bozulma sebepleri gözetilmeksizin, medresenin mektepten yetersiz kabul edilmesi ile fıkıhtaki duraklama arasında paralellik bulunmaktadır. Çalışmada, batıya yönelme, batı tarzı eğitim veren mekteplerin kurulması ve fıkhın hukuktan aşağı görülmesi arasındaki paralellik açıklanmıştır. Dindeki hükümleri konu edinen fıkıh ilminin gelişmemesi toplum nezdinde dinin de etkisini azaltmakta, özellikle ahlaki ve manevi konularda toplumsal cehalet ve huzursuzlukların çıkmasına sebep olmaktadır. Bugün İslam coğrafyası üzerinde yaşayan Müslümanlar İslam ideallerinde birleşmeleri gerekirken, savaş ve kavga halindedir. Bu makalenin amacı, fıkıh ilminin duraklaması, etkisini yitirmesi, anlamındaki daralma ve batıya yönelme arasındaki ortak ilişkiyi açıklamak ve fıkhî alanda ki çalışmaların artırılması, fıkıh eğitimine önem verilmesi ve fıkıhtaki gelişmenin sağlanmasıyla, İslam dini kaynaklı ilahi hukuk sisteminin üstünlüğünü ortaya koymaktır.Anahtar Kelimeler
Fıkıh, Hukuk, Devlet, Kanun, Medrese

Abstract

In this study, the conceptual development process of the concept of "Fiqh" is explained. This process includes the transformation of fiqh into the concept of Islamic law and its becoming one of the sub-concepts or sources of law in the following process. The change in the nature of the concept of fiqh is explained by making the definitions of the concepts of law and Islamic law and by including the relationship between them. With the beginning of the teaching of sciences in the second century of the Islamic calendar, the rules of taught in the science of fiqh began to be determined and fiqh books were written in which the subject, nature and purpose of the science of fiqh were revealed. This development in the science of fiqh entered into a halt in the middle of the fourth century. The stagnation period was the period when the door of case law was closed. With the collapse of Baghdad and the weakening of the Abbasid authority in 656, the era of imitation in fiqh began. In the period of imitation that lasted until the 20th century, fiqh started to lose its influence on the society. Especially the Ottoman Sultan III. Selim The innovations brought under the influence of the west during his period and the establishment of western-style institutions and schools in the process following these innovations started to create the western admiration. The influence of fiqh in the social and political structure of the Ottoman Empire decreased with the effect of the admiration of the West. Western ideologies have increased their influence. There is a parallelism between the fact that the course of the Muslim people, who have a historical choice between madrasah and school in education, is in the direction of the school, the fiqh is seen as a source of law and is inferior to the law, and the madrasa is considered inadequate from the school regardless of the reasons for corruption and the stagnation in fiqh. In the study, the parallels between the orientation to the west, the establishment of western-style education schools and the inferiority of fiqh to law are explained. The fact that the science of fiqh, which is the subject of the decrees in religion, has not developed, reduces the influence of religion in the society, and causes social ignorance and unrest in moral and spiritual issues. Today, Muslims living in the Islamic geography are in a state of war and quarrel, although they should unite in their Islamic ideals. The purpose of this article is to explain the common relationship between the stagnation of the science of fiqh, its loss of influence, the narrowing in its meaning and the westward orientation, and to reveal the superiority of the divine legal system originating from the religion of Islam by increasing the studies in the field of fiqh, giving importance to fiqh education and ensuring the development in fiqh.Keywords
Fiqh, Law, Government, Legislation, Medresseh

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:4 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:4) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Aralık sayısı (Cilt:4, Sayı:4) beş makale ile yayınlanmıştır. 2021 Mart sayısı için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri