Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Ortaokul Öğrencilerinin Kalıp Sözleri Tanıma Düzeyleri (Manisa Örneği)
(Formulaic Words Recognition Levels of Secondary School Students (Example of Manisa) )

Yazar : Musa Çiftçi  Şükrü Özen  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 11
Sayfa : 8-15
DOI Number: :
Cite : Musa Çiftçi Şükrü Özen, (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Kalıp Sözleri Tanıma Düzeyleri (Manisa Örneği). Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 11, p. 8-15. Doi: 10.29345/futvis.118.
660    419


Özet

Özet Kalıp sözler için, birçoğu ait olduğu toplumun kültürüyle anlam kazanmış, bununla birlikte bazıları evrensel nitelikte olan, belirli durumlar için kullanılan, tek sözcükten oluşabildiği gibi cümle halinde de kurulabilen, iletişimi kolaylaştıran dil öğeleri denilebilir.Dil öğretimi yönünden incelendiğinde ise kalıp sözlerin kazandırılmasıyla ilgili MEB Türkçe öğretim programında herhangi bir kazanım maddesiyle karşılaşılmamışken Yabancılara Türkçe Öğretimi müfredatında farklı öğrenim seviyelerinde yer aldığı görülmüştür.Kalıp sözlerle ilgili MEB Türkçe müfredatında kazanım maddesinin yer almamasına rağmen iletişimde önemli rol oynaması sebebiyle çalışmanın amacını ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin Türkçedeki kalıp sözleri tanıma düzeylerinin belirlenmesi oluşturmuştur. Araştırma grubunu Manisa İlinde öğrenim görenelli üç erkek kırk yedi kız olmak üzere toplamyüz öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerher sınıf düzeyinde (5. ,6. , 7. Ve 8. Sınıflar) yirmi beşer öğrenci olacak şekildee-okul kayıtları üzerinden basit seçkisiz yöntemle belirlenmiştir.Çalışmamızda betimselyöntem temel alınmış, tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplamak için geliştirilen anketle ilgili üç uzman görüşüne başvurulmuş, anket uygulanmış ve sonuçlarına göre Türkçede günlük konuşma ve yazı dilinde sıkça karşılaşılan kalıp sözlerin öğrenciler tarafından tanınıp tanınmadığıyla birlikte kullanım düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Değerlendirme sonucunda sınıf düzeyi yükseldikçe bireylerin kalıp sözleri tanıma düzeylerinin de arttığı, 8. sınıf öğrencilerinin diğer sınıf düzeylerindeki öğrencilere göre kalıp sözleri daha iyi tanıdıkları tespit edilmiştir. Cinsiyet faktörü yönünden kalıp sözleri tanımada genel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür.MEB Türkçe öğretim müfredatında kalıp sözlerle ilgili kazanım maddesi bulunmadığı da düşünülürse bu sonuca göre bireylerin kalıp sözleri Türkçe dersi dışında informal yollarla kazandıkları, bu sebeple kalıp sözlerin Türkçe öğretimi müfredatında yer bulması ve farklı öğretim teknikleriyle (drama, senaryo yazma vb.) desteklenebileceği; ayrıca bireylerin belirli durumlarda kullanması gereken kalıp sözlerin yerine bağlama uygun olabilecek biçimde verdikleri farklı cevaplar da tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kalıp söz, Türkçe öğretimi, konuşma, yazma

Abstract

Forformulaicwords, languageelements, many of whichhavegainedmeaningwiththeculture of thesocietytowhichtheybelong, but some of themare of universalnature, usedforcertainsituations, can be formed in a sentence as well as a word, andfacilitatecommunication. When it wasanalyzed in terms of languageteaching, it wasseenthattherewasnoacquisitionitem in the MEB Turkish curriculumregardingtheacquisition of formulaicwords, while it wasincluded in differenteducationlevels in thecurriculum of Teaching Turkish toForeigners. Despitethefactthattheacquisitionitem is not included in the Turkish curriculum of the MEB in terms of formulaicwords, theaim of thestudywastodeterminethelevel of recognition of thestudents in Turkish language. Theresearchgroupconsists of a total of onehundredstudents, fifty-threeboysandforty-seven girlsstudying in theprovince of Manisa. Thestudentsweredeterminedto be twenty-fivestudents at eachgradelevel (5th, 6th, 7th and 8th Grades) bysimplerandommethodvia e-schoolregistrations. Inourstudy, descriptivemethodwasbased on, andscanning model wasused. Theopinions of threeexpertsaboutthequestionnairedevelopedtocollect data wereapplied, thequestionnairewasapplied, andaccordingtotheresults, thelevel of usagewastriedto be determinedalongwithwhetherthecommonwordsencountered in Turkish spokenandwrittenlanguagewererecognizedbythestudents. As a result of theassessment, it wasdeterminedthat as thegradelevelincreased, thelevel of recognition of theformulaicwords of individualsincreased, and 8th gradestudentsknewtheformulaicwordsbetterthanthestudents at othergradelevels. Itwasobservedthattherewasnosignificantdifference in terms of genderfactorrecognition in terms of patterns.Consideringthatthere is noacquisitionrelatedtostereotypes in the MEB Turkish curriculum, accordingtothisresult, individualsacquirestereotypes in informalwaysotherthan Turkish lesson, sothatstereotypes can be supported in the Turkish curriculumandsupportedbydifferentteachingtechniques (drama, scriptwriting, etc.); Inaddition, thedifferentanswersgivenbytheindividuals in a waythatwould be appropriatetothecontextinstead of thestereotypesthatshould be used in certainsituationsweredetermined.Keywords
Formulaicword, Turkish teaching, speaking, writing

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri