Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İstatistik Öğretiminde Kullanılan İstatistiksel Paket Programlarının Kullanım Düzeyinin Öğrenci Başarısına Etkisi
(Effect of Use Levels of Statistical Software Packages Used In Teaching Statistics To Student Success )

Yazar : İsmail Hakkı Kınalıoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 24-37
DOI Number: :
Cite : İsmail Hakkı Kınalıoğlu , (2020). İstatistik Öğretiminde Kullanılan İstatistiksel Paket Programlarının Kullanım Düzeyinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 10, p. 24-37. Doi: 10.29345/futvis.110.
275    188


Özet

Yaşamın her alanında artan veri miktarı, bu verilerin doğru şekilde analiz edilerek anlamlandırılmasını bir zorunluluk haline getirmektedir. Veriler üzerinde doğru istatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi ve fayda sağlayacak çıkarımların yapılabilmesi için istatistik alanında yetkin bireylere ihtiyaç vardır. Bu bireylerin yetiştirilmesi için gerekli istatistik eğitiminin olmazsa olmaz bir parçası da istatistiksel paket programlarıdır. Bu çalışmada istatistiksel paket programları kullanım düzeyi ile istatistik öğretimindeki akademik başarı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu ilişkinin yanı sıra çalışma grubunun istatistik öğretimindeki akademik başarısının bir takım bireysel, sosyo-ekonomik ve eğitsel faktörlere göre değişimi gözlemlenmiştir. Çalışma grubunu, Selçuk, Karadeniz Teknik, Afyon Kocatepe, Yıldız Teknik ve Fırat Üniversite’lerinde öğrenim görmekte olan istatistik bölümü son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma verisinin elde edilebilmesi amacıyla 4 bölüm ve 55 sorudan oluşan “İstatistiksel Paket Programları Kullanım Düzeyi Ölçeği” isimli bir ölçek geliştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS ve E-views istatistiksel paket programları kullanılmıştır. Analiz sürecinde “Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları”, “Tek Yönlü Varyans Analizi”, “T Testi”, “Kolmogorov Simirnov Testi”, “Mann-Whitney U Testi”, “Kruskall Wallis Testi”, “Granger Nedensellik Analizi” gibi istatistiksel test yöntemleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda istatistiksel paket programları kullanım düzeyi ile istatistik öğretiminde ulaşılan akademik başarı arasında %68.5’lik pozitif yönlü güçlü bir ilişki tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Bilgisayar Destekli İstatistik Öğretimi, İstatistiksel Paket Programlar, İstatistik Yazılımları

Abstract

The increasing amount of data in all areas of life makes it imperative to analyze and interpret these data correctly. There is a need for competent individuals in the field of statistics in order to perform accurate statistical analyzes on the data and infer useful results. An essential part of the statistics education required for the training of these individuals is statistical package programs. In this study, the relationship between the usage level of statistical package programs and the academic success in teaching statistics is investigated. In addition to this relationship, it is observed how the academic success of the working group in teaching statistics varies according to a number of individual, socio-economic and educational factors. The study group consists of the senior students of the statistics departments of Selçuk, Karadeniz Technical, Afyon Kocatepe, Yıldız Technical and Fırat Universities. In order to obtain study data, a scale called “Statistical Package Programs Usage Level Scale” consisting of 4 sections and 55 questions is developed. SPSS and E-views statistical package programs are used in the analysis of the data obtained. Statistical analysis methods such as "Pearson and Spearman Correlation Coefficients", "One-Way Variance Analysis", "T Test", "Kolmogorov Simirnov Test", "Mann-Whitney U Test", "Kruskall Wallis Test", "Granger Causality Analysis" are used in the analysis process. As a result of the statistical analysis conducted, a strong positive relationship of 68.5% is determined between the level of use of statistical package programs and the academic success achieved in teaching statistics.Keywords
Computer Aided Statistics Teaching, Statistical Package Programs, Statistics Software

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:2 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:2) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Haziran sayısı (Cilt:4, Sayı:2) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri