Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmeye İlişkin Motivasyonlarının İncelenmesi
(Examining The Motivation of Social Studies Teacher Candidates for Teaching )

Yazar : Ayşegül Çelik  Uğur Gezer  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 10
Sayfa : 1-9
DOI Number: :
Cite : Ayşegül Çelik Uğur Gezer, (4). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmeye İlişkin Motivasyonlarının İncelenmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 10, p. 1-9. Doi: 10.29345/futvis.105.
273    236


Özet

Motivasyon, bireyleri belirli bir hedefe yönelik harekete geçiren kuvvettir. İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon olarak ikiye ayrılan motivasyonun öğretmeye yönelik sağlanması hiç şüphesiz ki, başarıyı sağlamaya yardımcı olmaktadır. İçsel motivasyonda bireyleri harekete geçiren uyaran kendisi iken, dışsal motivasyonda bireyin dış çevreden uyaranlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda, yapılan bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim süreçlerinde başka bir bireye ya da bireylere öğretmeye yönelik motivasyonlarının incelenmesidir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmeye ilişkin motivasyon durumlarının incelenmesi amacıyla nicel model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İç Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgesinde yer alan 3 farklı devlet üniversitesinde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 1. 2. 3. Ve 4. Sınıfta öğrenim gören toplam 268 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 176’sını kız, 96’sını ise erkekler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise, basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Türkçe’ye uyarlanan öğretme motivasyonu ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin ilk bölümünde öğretmen adaylarının yaş, cinsiyet, sınıf ve okul türlerinin bulunduğu demografik bilgiler yer almıştır. Ölçeğin ikinci bölümünde ise, öğretme motivasyonu ölçeği maddeleri yer almıştır. Toplam 12 maddesi bulunan ölçeğin içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmeye ilişkin motivasyon ölçeğinden aldıkları puanların analizi için SPSS bilgisayar programı kullanılmıştır. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarına uygulanan öğretmeye yönelik motivasyon ölçeği puanlarının analizinde T-testi ve One Way ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının içsel motivasyon puanlarının dışsal motivasyon puanlarına göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, öğretmen adaylarının cinsiyete göre öğretmeye yönelik motivasyon puanları incelendiğinde kız öğrencilerinin içsel motivasyon puanlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle, bireyleri başarıya ulaştırmada önemli faktör olan motivasyonun sağlanmasında, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının lisans eğitiminde mesleklerine yönelik gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması önemli rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, öğretmen adaylarına öğretmeye yönelik deneyim sağlamak önemli olduğu düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler, sosyal bilgiler öğretmen adayları, içsel motivasyon, dışsal motivasyon.

Abstract

Motivation is the force that drives individuals towards a specific goal. In this context, the aim of this study is to examine the motivation of social studies teacher candidates to teach to another person or individuals in the education and training processes. In the research, quantitative model was used in order to examine the motivation status of the prospective social studies teachers. The study group consisted of 268 prospective teachers studying in social studies teaching department in 3 different public universities in Central Anatolia, Black Sea and Aegean Region. The study group of the study was selected according to simple random sampling method. In the study, the teaching motivation scale adapted to Turkish was used as a data collection tool. In the first part of the scale, demographic information about the prospective teachers' age, gender, class and school types were included. In the second part of the scale, the items of teaching motivation scale were included. In the study, SPSS computer program was used for the analysis of the scores obtained from social studies teacher candidates' motivation scale. T-test and One Way ANOVA were used in the analysis of the scores of the motivation scale for teaching applied to social studies teacher candidates. As a result of the study, it was concluded that social motivation teachers' intrinsic motivation scores were higher than extrinsic motivation scores. At the same time, when the teacher candidates' motivation scores according to gender were examined, it was found that the intrinsic motivation scores of female students were higher than male students. Based on the results of the research, it is important to gain the necessary knowledge and skills related to their professions in the undergraduate education of the social studies teacher candidates. In this respect, it is considered important to provide prospective teachers with teaching experience.Keywords
Social studies, prospective teachers of social studies, intrinsic motivation, extrinsic motivation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:2 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:2) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Haziran sayısı (Cilt:4, Sayı:2) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri