Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Teachers’ Perceptions to Shared Leadership In Schools And Levels of Organizational Cynicism )

Yazar : Aynur B.Bostancı  Ergün Aksoy  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 9
Sayfa : 49-59
DOI Number: :
Cite : Aynur B.Bostancı Ergün Aksoy, (3). Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki. Gelecek Vizyonlar Dergisi (Future Visions Journal), 9, p. 49-59. Doi: 10.29345/futvis.104.
385    288


Özet

Okullarda uygulanan paylaşılan liderlik uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın evreni 2018–2019 eğitim öğretim yılında Denizli ilindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Denizli ilindeki toplam 5865 öğretmen araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Denizli ilinde görev yapan 407 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler “Paylaşılan Liderlik Algısı Ölçeği” ve “Öğretmenlere yönelik Örgütsel Sinizm Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilere hangi tür analizlerin yapılması gerektiğini tespit etmek için araştırma değişkenlerine yönelik çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmıştır. Elde edilen değerlere bakılarak verilerin normal dağıldığı görüldüğünden analizlerde t-Testi, ANOVA ve Pearson Momentler Çarpımı Korelâsyonu ve Çoklu regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekilde belirtilebilmektedir. Araştırmaya göre öğretmenlerin okullarda paylaşılan liderlik uygulamalarına yönelik algı düzeylerini yüksektir. Araştırmada okullarda paylaşılan liderliğin uygulanma durumuna yönelik öğretmen algılarının cinsiyet ve aynı okulda çalışma sürelerine göre benzer olduğu görülmüştür. Yine araştırmada öğretmenlerin mesleki kıdem, okuldaki öğretmen sayısı ve çalışılan okul düzeyi değişkenine göre ise paylaşılan liderliğin bazı boyutlarının uygulanma dizeylerine yönelik öğretmen algıları arasında anlamlı bir farklılıklar bulunmuştur. Araştırmanın diğer değişkenine ilişkin sonuçlarına göre de öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri düşüktür. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine, çalıştıkları okuldaki öğretmen sayısına ve çalıştıkları okul düzeylerine göre örgütsel sinizm düzeyleri farklılaşmaktadır. Mesleki kıdem ve aynı okulda çalışma süresi değişkenine göre ise öğretmenlerin sinizm düzeylerinin farklılaşmamaktadır. Yine öğretmenlerin okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarına ilişkin algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada son olarak okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarının öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini tüm okul düzeylerinde anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Okullarda paylaşılan liderlik uygulamalarındaki artış, öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri azalmaya yol açmaktadır.Bu nedenle okul yöneticilerinin bu konuda farkındalık oluşturması için eğitime alınmaları gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Paylaşılan liderlik; örgütsel sinizm; sinizm;görevlerin birlikte tamamlanması

Abstract

he research, which aims to determine the relationship between shared leadership practices applied in schools and teachers' organizational cynicism levels, is a relational screening model. The population of the research consists of teachers working in primary, secondary and high schools in Denizli in 2018-2019 academic year. In total, 5865 teachers in Denizli create the population of the research. The sample of the study consists of 407 teachers working in Denizli. The data were collected with”Shared Leadership Perception Scale” and “Organizational Cynicism Scale for Teachers”. The skewness and kurtosis coefficients of the research variables were examined to determine which kind of analysis should be performed on the data. Since the data were normally distributed, t-Test, ANOVA and Pearson Product-Moment Correlation and Multiple Regression Analysis techniques were used. The results of the research are indicated as follows. According to the research, teachers' perception levels of shared leadership practices in schools are high. In the research, it was seen that teachers' perceptions about the implementation of shared leadership in schools were similar in terms of gender and working time in the same school. In the research, it was found that there is a significant difference between the teachers' perceptions regarding the application of some dimensions of shared leadership according to the professional seniority, the number of teachers in the school and the level of school worked. According to the results of the other variable of the study, teachers' organizational cynicism levels are low. Organizational cynicism levels differ according to the gender of teachers, the number of teachers in the school they work and the school levels they work. According to the variables of professional seniority and working time in the same school, cynicism levels of teachers do not differ. Also, a significant negative correlation was found between teachers' perceptions of shared leadership practices in schools and organizational cynicism levels. Finally, it was observed that shared leadership practices in schools significantly predict teachers' organizational cynicism levels at all school levels. The increase in shared leadership practices in schools leads to a decrease in teachers' levels of organizational cynicism. Therefore, school administrators need to be trained in order to raise awareness on this issue.Keywords
Shared leadership; organizational cynicism; cynicism; educational leadership

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:4 SAYI:3 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:4 Sayı:3) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2020 Eylül sayısı (Cilt:4, Sayı:3) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri