Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel fiziksel aktivitelere katılım engellerinin karşılaştırılması

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinlikler içeren fiziksel aktivitetere katılım engellerinin karşılaştırılması bu çalışmanın amacını oluşturdu. Araştırma 2018-2019 güz yarıyılında Karabük Üniversitesinde okuyan toplam 693 öğrenci (kadın=287, erkek=406) ile gerçekleştirildi. Katılımcıların fiziksel aktivitelere katılım engelleri 28 madde ve 7 alt boyuttan oluşan “Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Ölçeği” ile belirlendi. Araştırmada ölçeğin kullanılabilirliği için iç tuturalık analizi uygulandı ve Cronbach’s Alpha değeri 7 alt boyut için 0,868-0,704, ölçeğin tümü için ise 0,817 olarak tespit edildi. Katılımcıların demografik bilgileri tanımlayıcı ve yüzde frekans analizi ile ölçüldü. İstatistiksel analizler için normallik testi uygulandı ve verilerin normal dağıldığı gözlemlendi. Verilerin normal dağılması sonucunda İkili farklı gurubun karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla gurubun karşılaştırılmasında ise parametrik olan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulandı. ANOVA testi sırasında aynı zamanda homojenlik testi de gerçekleştirildi. ANOVA testi sonucunda oluşan farkın hangi gurup/gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesi için varyansların homojen dağılması nedeniyle Post-hoc TUKEY testi gerçekleştirildi. Araştırma bulgularına göre fakülte öğrencileri ile yüksekokul öğrencileri arasında alanların durumu ve ekonomik alt boyutlarda p<0,05 düzeyinde yüksekokul öğrencileri lehine anlamlı farklılık tespit edildi. Cinsiyet bazında ise erkek öğrenciler lehine alanların durumu alt boyutunda p<0,05 düzeyinde anlamlılık tespit edildi. 3. sınıf öğrencileri ile 1,2 ve 4. Sınıf öğrencileri arasında fiziksel özellikler ve alanların durumu alt boyutlarından aldıkları puanlar karşılaştırıldığında anlamlılık (p<0,05) görüldü. Sonuç olarak öğrencilerin rekreasyonel fiziksel aktivitelere katılım engellerinde tüm alt boyutların etkisi olduğu görülmektedir. Ancak özellikle fakülte öğrencilerinin alanların durumu ve ekonomik nedenlerden, erkeklerin alanların durumundan ve 3. Sınıf öğrencilerinin ise fiziksel özellikler ve alanların durumun yetersizliğinin etkinliklere katılımları için daha fazla engel teşkil ettiği yorumu getirildi.Anahtar Kelimeler
Rekreasyon, Fiziksel aktivite, öğrenci.

Kaynakça

Alpözgen, A. Z., & Özdinçer, A. R. (2016). Fiziksel aktivite ve koruyucu etkileri.HSP, 3(1), 66-72.

Akgün, N. (1980). Egzersiz Fizyoloji, 2. Baskı, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Balcı, V. (2003). Ankara'daki Üniversite Öğrencilerinin BoşZaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, 158, 161-173.

Baltacı, G. (2008). Çocuk ve Spor. Klasmat Matbaacılık, Ankara.

Bammel, G.,& Burrus-Bammel, L. L. (1996). Leisureandhuman behavior, 3rd edition. United States of America (Madison): Brown & Benchmark Publishers.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, 25. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

Crawford, D. W., Jackson, E. L.,& Godbey G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, 13, 309-320.

Demirel, M., &Harmandar, D. (2009). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 8-17.

Ercan, İ., &Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211-216.

Ergül, K. (2008). Üniversitegençliğinin sportif rekreasyon etkinliklerine yönelik ilgileri ve katılma düzeylerinin belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Jackson E. L., &Rucks V. C. (1995). Negotiation of leisure constrain. Ts by junior-high and high-school students: An exploratory study. Journal of Leisure Research, 27(1), 85-105.         

Karaküçük, S. (2005). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme.Ankara: Gazi Kitapevi.

Karaküçük, S.& Gürbüz, B. (2007). Rekreasyon ve Kentleşme. Gazi Kitabevi, Ankara.

Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi, 5. Baskı. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.

Kılbaş, Ş. (2004). Rekreasyon, Boş Zamanı Değerlendirme, 3.Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Müderrisoğlu, H., Kutay, E. L.,& Eşen, S. Ö. (2005). Kırsal rekreasyonel faaliyetlerde kısıtlayıcılar. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(1), 40-44.

Özer, K. (2006). Fiziksel uygunluk, 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Şahin, Z. (2002). Ergenlerde fiziksel aktivite düzeyinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Schwilgin, F. A. (1974). Town Planning Guidelines. Department of Public Works. Ottowa (Revised Edition).

Tekin, A. (2009). Rekreasyon, 1. Baskı Ankara: Ata Ofset Matbaacılık.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (2014). Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi.Ankara: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık Bakanlığı Yayın No:940.

Tütüncü, Ö., Aydın, İ., Küçükusta, D., Avcı, N., &Taş, İ. (2011). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katiliminim etkileyen unsurların analizi. Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 69-83.

Vural, Ö. (2010). Masa başıçalışanlarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yaman, V., Yaman, F., & Burgul, N. (2004). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin serbest zaman alışkanlıkları içeresindeki sporun yeri ve rolü (Ankara örneği).The 10th ICHPER•SD European Congressand the TSSA 8th International Sports 66 Science Congress, Antalya.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 5. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, M., Akyol, A., &Ersoy, G. (2008). Şişmanlık (Obezite) ve fiziksel aktivite. Ankara: Klasmat Matbaacılık.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri