Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Türk Düşünce Sistemindeki İkili Yapının Sosyolojik Yansımaları

Dil, bir milletin düşünceye ait temellerini ve düşünce altyapısını oluşturan sistemdir. Türkçede yardımcı unsur ve esas unsur adı verilen ikili bir yapı bulunmaktadır. Türklerin sosyal hayatına, yaşama şekline ve toplumun diline ait unsurlara bakıldığında ikili yapının yansımaları dikkati çekmektedir. Somut örnekler ve bulgular bu düşünce tarzının yansıması olarak karşımıza çıkar. Türk düşünce sistemindeki ikili yapıya göre Türkü ve Türk milletini oluşturan unsurlar, dilde olduğu gibi esas unsur ve yardımcı unsur olarak iki kısımdan oluşur. İkili yapı aileden devlete kadar topluma ait bütün kurumlarda etkisini gösterir. Bu çalışmanın amacı Türk düşünce sistemindeki ikili yapının sosyolojik yansımalarını toplum nezdinde tespit ederek ortaya koymaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Türkün yaşayışında ve dünya görüşünde ikili yapının var olduğu tespit edilmiştir. Bu yapının çeşitli sebeplerle bozulması, dili konuşan milletin düşünme yapısının bozulmasına, değişmesine ve yok olmasına etki edebilir. Bir milletin varlığını sürdürmesini sağlayan en önemli unsur, konuştuğu dile özgü düşünce kodlarının ve sistemlerinin davranışa ve toplum-devlet ilişkilerine yansımasıdır. Türklerde de bu ikili yapının dil ve dil bilgisi kurallarında olduğu gibi sosyal yaşantının da her alanına yansıması doğaldır.Anahtar Kelimeler
Düşünce sistemi, ikili yapı, dil-düşünce ilişkisi, sosyolojik yapı, dil-toplum ilişkisi, yardımcı unsur

Kaynakça

Ahmetbeyoğlu, A. (2017). Bulgarların oluşumu ve Bulgar devletlerinin kuruluşunda Onogurların yeri meselesi. Tarih Dergisi, 63, 1-18.
Aksoy, Ö, A. (1975). Gelişen ve özleşen dilimiz (4. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Arık, F. & Arık I. (2016). Grounded teori metodolojisi ve Türkiye’de grounded teori çalışmaları. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Akademik Bakış Dergisi, 58, 285-309.
Arsal, S. M. (2014). Türk tarihi ve hukuk: Türk tarihinin ana hatları. Tarihi Türk devletlerinin kuruluşu ve hukuki müesseseleri. Türklerin hukuki örfleri, türe ve yasaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Atalay B. (1948). Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lugat-i’t Türk. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Atsız, N. (1976). Türk milliyetinin kurucusu Mete. Hayat Tarih Mecmuası, 3, 49.
Avcı, Y. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-düşünce analizi teorisi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-15.
Balcıoğlu, T, H. (1940). Türk tarihinde mezhep cereyanları. Ankara: Kanaat Kitabevi.
Çehregani, M, A. (2002). Hedefimiz Ne Azadlık, Ne Bağımsızlık Hedefimiz, Millî Kültürümüze Sahip Çıkmak. 2023, 14. Erişim: Eylül 2018. http://www.2023.gen.tr/Arsiv/haziran2002/soylesi.html
Ercilasun, A. B. (1984). Dilde birlik. İstanbul: Cönk Yayınları.
Ergin M. (2016). Orhun Abideleri (32. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
Ergin, M. (1974). Ebu-l Gazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, (Türklerin Soy Kütüğü). İstanbul: Tercüman Yayınları.
Ergin, M. (2012). Üniversiteler için Türk dili. Ankara: Bayrak Yayınları.
Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729, 50-57.
Gökalp, Z. (1976). Türk medeniyeti tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları.
Gökalp, Z. (1976). Türk töresi. Ankara: Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları.
Göksu E. (2009). Kösedağ savaşı (1243). Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, I/2, 1-14.
Güldiken, K. (1998). İran’da yaşayan 33 milyon Türkü düşününüz. Azerbaycan, 322, 47-48.
Güngör, N. (1991). Kültür-eğitim-dil üzerine görüşleri ile Z. Fahri Fındıkoğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Hacıeminoğlu, N. (1991). Yapı bakımından fiiller. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
İpekçi, A. (1968). İnönü Atatürk’ü anlatıyor. İstanbul: Cem Yayınevi.
Kafesoğlu, İ. (1983). Türk millî kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
Karakurt, D. (2011). Türk söylence sözlüğü. Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü, Erişim: Ağustos 2018. http://elibrary.bsu.az/books_rax%5CN_272.pdf
Koca, S. (2002). Eski Türklerde sosyal ve ekonomik hayat. Türkler Ansiklopedisi, 3, 15-37.
König, G. Ç. (1991). Toplumdilbilim açısından dil ve dil türleri. Dilbilim Araştırmaları, 2, 59-70.
Meydan, S. (2007). Atatürk ve Türklerin saklı tarihi. İstanbul: Truva Yayınları.
Onay, İ. (2013). Türk kültür tarihi bakımından Oğuz Kağan destanı ve önemi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 29-44.
Ögel, B. (1995). Türk mitolojisi (Cilt 2). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Ögel, B. (2010). Türk mitolojisi, (5. Baskı, Cilt I, 46: Cilt 2, 29). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Pamir, A. (2009). Orta–Asya Türk hukukunda “töre” kavramı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 58(2), 359-375.
Poroy, A, A. (2010). Atatürk Ön-Türk uygarlığı ve Türk kimliği. İstanbul: Truva Yayınları.
Sencer, M. (1982). Dil ve ideoloji. Amme İdaresi Dergisi, 15(3), 119-122.
Sevim, A., & Merçil, E. (1995). Selçuklu devletleri tarihi: siyaset, teşkilât ve kültür. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Tatcı, M. (Ed.). (2016). Dîvân-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi yayınları.
Uğurlu, S., & Yılmaz, K. (2011). Türk devlet yönetme geleneğinde töre'den örf'e değişim. Electronic Turkish Studies, 6(2), 949-972.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:3 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:3 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2019 mart sayısı (Cilt:3, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri