Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System

Extended Abstract
Introduction
Language is the system that constitutes the foundations and infrastructure of a nation. "The thought system that determines the way of life of the Turkish nation is based on mobility." (Avcı, 2012, 6). All Turkish words are derived from verbs. The main element in Turkish sentence structure is predicate. The other pieces (such as place fixes, objects, envelopes) serve as auxiliary elements to the cumulate. The system seen in this language structure is, of course, reflected in the social experience as well. When we look at the elements of the Turkish social life, the way of life and the language of the society, the reflections of the dual structure in the Turkish thought system attract attention. The language also carries the culture carrier and its transmission. It forms a link between past generations and future generations, traditions and values link language and generations, and indeed the language; culture transfer, enrichment of the culture (Ercilasun, 1984; Güngör 1991). In sociological research, the language of a society reveals the culture, the life and the understanding of the thought. Main element and auxiliary element in the structure of language; It is also seen in the life of the people who use the language. Concrete examples and findings emerge as a reflection of this way of thinking. The most important factor in maintaining the existence of a nation is the reflection of language-specific codes of thought and systems to behavior and society-state relations. The purpose of this study is to determine the sociological reflections of the dual structure of the Turkish thought system in front of the society.
Method
The study was designed according to the qualitative research model. The sample documents formed by the research data are based on the selected literature. However, the study does not constitute a document review. The data is based on the coding of the authors over time. In this context, the “grounded theory” (Arık & Arık 2016) can be approached. The study was carried out not on a fixed document, but on the literature that emphasized the important motifs and accents of Turkish history, language and literature. It is a study of theory.
Results
One of the best-known examples of the findings is that there must be an auxiliary element besides the leaders and personalities of the tangible goods. Throughout the history, the Turks have been remembered and remembered together with the gray wolves. According to the Turkish nation, savior and guide. "The wolf was from ancient times, for example, in the Hun era, Central Asia was the first-order animal with the reserves" (Ögel, 2010). The horse is another helpful element that has played an important role in the Turkish society for thousands of years. Looking at the epic of Oguz Kagan, it is seen that there is a bond unique to emotion between Oguz and the horse.
The findings of the auxiliary elements, which are more important than the well-known examples of the bilateral structure in the Turkish thought system, are also the basis of the history and the life of the Turkic. One of these findings is the state organization. According to the system which is called the Dual Organization, it is seen that the country is divided into two as east and west; It is a known fact that the eastern part of the state is seen as sacred, and the western part of it is governed by a brother who uses the title of yabgu (Meydan, 2007, 399). The dual structure of the Turkish thought system is reflected not only in personal experience but also in society and in public life. We can see this between the communicators who govern society and the people who are governed. This relationship is also seen in Üçoklar and Bozoklar. The authority to establish state was given to Bozoklar by Oğuz Kağan (Ergin, 1974). According to Gökalp (1976), the same relationship exists between the Turks' Sun and Moon motifs. The relationship between state and custom is a reflection of the dual structure.Anahtar Kelimeler
The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System

Kaynakça

Ahmetbeyoğlu, A. (2017). Bulgarların oluşumu ve Bulgar devletlerinin kuruluşunda Onogurların yeri meselesi. Tarih Dergisi, 63, 1-18.
Aksoy, Ö, A. (1975). Gelişen ve özleşen dilimiz (4. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Arık, F. & Arık I. (2016). Grounded teori metodolojisi ve Türkiye’de grounded teori çalışmaları. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Akademik Bakış Dergisi, 58, 285-309.
Arsal, S. M. (2014). Türk tarihi ve hukuk: Türk tarihinin ana hatları. Tarihi Türk devletlerinin kuruluşu ve hukuki müesseseleri. Türklerin hukuki örfleri, türe ve yasaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Atalay B. (1948). Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lugat-i’t Türk. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Atsız, N. (1976). Türk milliyetinin kurucusu Mete. Hayat Tarih Mecmuası, 3, 49.
Avcı, Y. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-düşünce analizi teorisi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-15.
Balcıoğlu, T, H. (1940). Türk tarihinde mezhep cereyanları. Ankara: Kanaat Kitabevi.
Çehregani, M, A. (2002). Hedefimiz Ne Azadlık, Ne Bağımsızlık Hedefimiz, Millî Kültürümüze Sahip Çıkmak. 2023, 14. Erişim: Eylül 2018. http://www.2023.gen.tr/Arsiv/haziran2002/soylesi.html
Ercilasun, A. B. (1984). Dilde birlik. İstanbul: Cönk Yayınları.
Ergin M. (2016). Orhun Abideleri (32. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
Ergin, M. (1974). Ebu-l Gazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, (Türklerin Soy Kütüğü). İstanbul: Tercüman Yayınları.
Ergin, M. (2012). Üniversiteler için Türk dili. Ankara: Bayrak Yayınları.
Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729, 50-57.
Gökalp, Z. (1976). Türk medeniyeti tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları.
Gökalp, Z. (1976). Türk töresi. Ankara: Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları.
Göksu E. (2009). Kösedağ savaşı (1243). Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, I/2, 1-14.
Güldiken, K. (1998). İran’da yaşayan 33 milyon Türkü düşününüz. Azerbaycan, 322, 47-48.
Güngör, N. (1991). Kültür-eğitim-dil üzerine görüşleri ile Z. Fahri Fındıkoğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Hacıeminoğlu, N. (1991). Yapı bakımından fiiller. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
İpekçi, A. (1968). İnönü Atatürk’ü anlatıyor. İstanbul: Cem Yayınevi.
Kafesoğlu, İ. (1983). Türk millî kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
Karakurt, D. (2011). Türk söylence sözlüğü. Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü, Erişim: Ağustos 2018. http://elibrary.bsu.az/books_rax%5CN_272.pdf
Koca, S. (2002). Eski Türklerde sosyal ve ekonomik hayat. Türkler Ansiklopedisi, 3, 15-37.
König, G. Ç. (1991). Toplumdilbilim açısından dil ve dil türleri. Dilbilim Araştırmaları, 2, 59-70.
Meydan, S. (2007). Atatürk ve Türklerin saklı tarihi. İstanbul: Truva Yayınları.
Onay, İ. (2013). Türk kültür tarihi bakımından Oğuz Kağan destanı ve önemi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 29-44.
Ögel, B. (1995). Türk mitolojisi (Cilt 2). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Ögel, B. (2010). Türk mitolojisi, (5. Baskı, Cilt I, 46: Cilt 2, 29). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Pamir, A. (2009). Orta–Asya Türk hukukunda “töre” kavramı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 58(2), 359-375.
Poroy, A, A. (2010). Atatürk Ön-Türk uygarlığı ve Türk kimliği. İstanbul: Truva Yayınları.
Sencer, M. (1982). Dil ve ideoloji. Amme İdaresi Dergisi, 15(3), 119-122.
Sevim, A., & Merçil, E. (1995). Selçuklu devletleri tarihi: siyaset, teşkilât ve kültür. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Tatcı, M. (Ed.). (2016). Dîvân-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi yayınları.
Uğurlu, S., & Yılmaz, K. (2011). Türk devlet yönetme geleneğinde töre'den örf'e değişim. Electronic Turkish Studies, 6(2), 949-972.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:3 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:3 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2019 mart sayısı (Cilt:3, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri