Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Abstract


The Reflection Of Binary Structure At Turkish Thought System

Language is the system that constitutes the foundations and thought infrastructure of a nation. There is a dual structure in Turkic called auxiliary element and main element. When the elements of the social life of the Turks, the way of life and the language of the society are looked at, the reflections of the dual structure attract attention. Concrete examples and findings emerge as a reflection of this way of thinking. According to the bilateral structure in the Turkish thought system, the elements that make up the Turkic and Turkish nation consist of two parts as the main element and the auxiliary element as it is on the ground. The dual structure is influenced by all institutions belonging to the collective from the family to the state. The aim of this study is to determine the sociological reflections of the dual structure of the Turkish thought system in front of the society. A document review method was used as a data collection tool in the study. In the results of working; It has been determined that there are dual structures in Turkic life and world view. The corruption of this structure for various reasons can affect the spoken language of the nation's thinking structure to deteriorate, change and disappear. The most important factor in maintaining the existence of a nation is the reflection of language-specific codes of thought and systems to behavior and society-state relations. It is natural for the Turks to reflect on their social life as well as the duality of language and linguistic knowledge.Keywords
dual structure, language-thought relation, sociological structure, language-society relationKaynakça

Ahmetbeyoğlu, A. (2017). Bulgarların oluşumu ve Bulgar devletlerinin kuruluşunda Onogurların yeri meselesi. Tarih Dergisi, 63, 1-18.
Aksoy, Ö, A. (1975). Gelişen ve özleşen dilimiz (4. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Arık, F. & Arık I. (2016). Grounded teori metodolojisi ve Türkiye’de grounded teori çalışmaları. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Akademik Bakış Dergisi, 58, 285-309.
Arsal, S. M. (2014). Türk tarihi ve hukuk: Türk tarihinin ana hatları. Tarihi Türk devletlerinin kuruluşu ve hukuki müesseseleri. Türklerin hukuki örfleri, türe ve yasaları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Atalay B. (1948). Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lugat-i’t Türk. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Atsız, N. (1976). Türk milliyetinin kurucusu Mete. Hayat Tarih Mecmuası, 3, 49.
Avcı, Y. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-düşünce analizi teorisi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-15.
Balcıoğlu, T, H. (1940). Türk tarihinde mezhep cereyanları. Ankara: Kanaat Kitabevi.
Çehregani, M, A. (2002). Hedefimiz Ne Azadlık, Ne Bağımsızlık Hedefimiz, Millî Kültürümüze Sahip Çıkmak. 2023, 14. Erişim: Eylül 2018. http://www.2023.gen.tr/Arsiv/haziran2002/soylesi.html
Ercilasun, A. B. (1984). Dilde birlik. İstanbul: Cönk Yayınları.
Ergin M. (2016). Orhun Abideleri (32. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
Ergin, M. (1974). Ebu-l Gazi Bahadır Han, Şecere-i Terakime, (Türklerin Soy Kütüğü). İstanbul: Tercüman Yayınları.
Ergin, M. (2012). Üniversiteler için Türk dili. Ankara: Bayrak Yayınları.
Göçer, A. (2012). Dil-kültür ilişkisi ve etkileşimi üzerine. Türk Dili, 729, 50-57.
Gökalp, Z. (1976). Türk medeniyeti tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı, Ziya Gökalp Yayınları.
Gökalp, Z. (1976). Türk töresi. Ankara: Kültür Bakanlığı Ziya Gökalp Yayınları.
Göksu E. (2009). Kösedağ savaşı (1243). Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, I/2, 1-14.
Güldiken, K. (1998). İran’da yaşayan 33 milyon Türkü düşününüz. Azerbaycan, 322, 47-48.
Güngör, N. (1991). Kültür-eğitim-dil üzerine görüşleri ile Z. Fahri Fındıkoğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Hacıeminoğlu, N. (1991). Yapı bakımından fiiller. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
İpekçi, A. (1968). İnönü Atatürk’ü anlatıyor. İstanbul: Cem Yayınevi.
Kafesoğlu, İ. (1983). Türk millî kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
Karakurt, D. (2011). Türk söylence sözlüğü. Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü, Erişim: Ağustos 2018. http://elibrary.bsu.az/books_rax%5CN_272.pdf
Koca, S. (2002). Eski Türklerde sosyal ve ekonomik hayat. Türkler Ansiklopedisi, 3, 15-37.
König, G. Ç. (1991). Toplumdilbilim açısından dil ve dil türleri. Dilbilim Araştırmaları, 2, 59-70.
Meydan, S. (2007). Atatürk ve Türklerin saklı tarihi. İstanbul: Truva Yayınları.
Onay, İ. (2013). Türk kültür tarihi bakımından Oğuz Kağan destanı ve önemi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171(171), 29-44.
Ögel, B. (1995). Türk mitolojisi (Cilt 2). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Ögel, B. (2010). Türk mitolojisi, (5. Baskı, Cilt I, 46: Cilt 2, 29). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Pamir, A. (2009). Orta–Asya Türk hukukunda “töre” kavramı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 58(2), 359-375.
Poroy, A, A. (2010). Atatürk Ön-Türk uygarlığı ve Türk kimliği. İstanbul: Truva Yayınları.
Sencer, M. (1982). Dil ve ideoloji. Amme İdaresi Dergisi, 15(3), 119-122.
Sevim, A., & Merçil, E. (1995). Selçuklu devletleri tarihi: siyaset, teşkilât ve kültür. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Tatcı, M. (Ed.). (2016). Dîvân-ı Hikmet Hoca Ahmed Yesevî. Ankara: Ahmet Yesevi Üniversitesi yayınları.
Uğurlu, S., & Yılmaz, K. (2011). Türk devlet yönetme geleneğinde töre'den örf'e değişim. Electronic Turkish Studies, 6(2), 949-972.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI CİLT:3 SAYI:1 YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Cilt:3 Sayı:1) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2019 mart sayısı (Cilt:3, Sayı:1) beş makale ile yayınlanmıştır. Bu sayıda makalesi yayınlanan bilim insanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gelecek sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri