Gelecek Vizyonlar Dergisi - Future Visions Journal
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkiye'nin Orta Doğu Stratejisi İle İlgili Görüşleri

Siyasi bir kavram olan Ortadoğu, 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Hindistan ve Çin denizyolunun kısalması ve İngilizlerin, Osmanlı topraklı dışında kalan Arabistan’ın güney kıyılarını işgal etmesiyle yeni hedef belirlenmesi amacıyla bölge ‘Ortadoğu’ olarak adlandırıldı. 1939 yılına kadar dar ve kapalı bir anlam taşıyan Ortadoğu, bundan sonra İngiliz Hükümetinin resmi kaynaklarında kullanılmaya başlandı. Günümüzde coğrafi sınırları Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve Basra Körfezi ile Hazar Denizi’nin çevrelediği alan olarak tanımlanmaktadır. Ortadoğu’nun asıl stratejik önemi 20. yy. başlarında petrolün bulunması ve öneminin artmasıyla hızlanmıştır. Dünya petrollerinin % 65’inin bu bölgede olması ve varil başına çıkarılma maliyetinin çok düşük olmasının yanı sıra doğal gaz kaynakları bütün dünyanın gözünü bu bölgeye dikmesine neden olmuştur. Bu araştırmada gelecek nesilleri yetiştirmede en önemli görevi icra edecek olan sınıf öğretmeni adaylarının Türkiye’nin Ortadoğu stratejisi ile ilgili görüş ve önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan ve ‘Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği’ dersini almakta olan Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmanın ölçütleri, öğretmen adaylarının ‘Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği’ dersini almış olmalarıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme kullanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, konu ile ilgili literatür taranarak kuramsal temel oluşturulmuş ve literatür bilgilerinden yararlanılarak 4 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Hazırlanan sorular amaç doğrultusunda cevaba ulaşmaya yönelik olup uzman görüşü alınarak tamamlanmıştır. Formdaki sorular öğretmen adaylarının Türkiye’nin Ortadoğu stratejisine yönelik olarak; hedeflenenler, dezavantajlı durumlar, stratejiye dayalı olarak uygulanabilecekler ve gelecek öngörüleri açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada toplanan nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmeni adayları, Ortadoğu, Türkiye’nin Ortadoğu stratejisi

Kaynakça

Albright. M. K., Hadley, S. J. (2005). Middle East Strategy Task Force. Washington DC: Atlantic Council

Aras, B. (1997). İsrail Barış Süreci ve Türkiye. İstanbul: Bağlam Yayınları

Armaoğlu, F. (1996). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Kitabevi.

Davutoğlu, A. (2008). Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007. Insight Turkey. cilt 10. No:1

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş. (2. Baskı). A. Ersoy, P. Yalçınoğlu, Çev. Ed. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Güler, A. (2012). Soğuk Savaş Sonrası Türkiye ABD İlişkileri: Bölgesel ve Küresel Etkileşim. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Karaaslan, T. (1998). Ortadoğunun Coğrafyası. Konya: Atlas Kitabevi.

Memiş, Ekrem. (1995). Ortadoğu Sorunları ve Türkiye. Konya: Mimoza Yay.

Özey, R. (1996). Dünya Denkleminde Ortadoğu. Konya: Özeğitim yay.

Polat, F. (2017). Ortadoğu’daki Yapısal Değişimin Devletlerin İttifak Politikalarına Etkisi: Suriye Örneği. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. Cilt: 4, Sayı: 1, 74-102

Sinkaya, B. (2011). Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve Batı Etkisi. Adam Akademi. Sayı: 1. 79-100

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2012). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yılmaz, H. İ. (2016). Ortadoğu’nun Jeo-Ekonomik Önemi ve ABD’nin Ortadoğu Politikasının Ekonomik Nedenleri. TESAM Akademi Dergisi. 3 (1).  99 - 128

Gelişmiş Arama


Duyurular

    YENİ SAYI 2021 EĞİTİM ÖZEL SAYISI YAYINDA

    Dergimizin yeni sayısı (Eğitim Özel Sayısı) yayınlanmıştır. 

    Açık erişim ve kör hakemlik sistemi ile bilimsel yayın yapan Gelecek Vizyonlar Dergisinin 2021 Eylül Sayısı beş makale ile yayınlanmıştır. Yeni sayılar için makale kabulü devam etmektedir.Adres : Prof. Dr. Adem SEZER Uşak Üniversitesi 1 Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. Km, Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK - 64200
Telefon :0276 221 21 30 Faks :
Eposta :info@futurevisionsjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri